Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment 9.4 - Augment del percentatge de reposició amb bestiar no ecològic


Antecedents

D’acord amb l’article 9 del Reglament (CE) 889/2008, un ramader que faci producció ecològica pot introduir animals no ecològics en la explotació amb fins de cria únicament quan no es disposi d’un nombre suficient d’animals ecològics i només en les següents condicions:

 

 1. Quan es constitueixi per primera vegada un ramat, els mamífers joves no ecològics es criaran de conformitat amb les normes de producció ecològiques immediatament després del deslletament.

            A més, s’aplicaran les següents restriccions pel que fa a la data d’entrada dels animals en el ramat:

 • els búfals, vedells i poltres tindran menys de 6 mesos;
 • els anyells i cabrits tindran menys de 60 dies;
 • els garrins pesaran menys de 35 Kg.

En aquest cas no és necessària cap autorització.

 

 1. Els mamífers adults no ecològics mascles i femelles nul·lípares, destinats a la renovació d’un ramat ecològic, es criaran, un cop entrin en l’explotació, de conformitat amb les normes de la producció ecològica.

A més, el nombre de femelles estarà sotmès a les següents restriccions anuals:

 • les femelles no ecològiques només podran representar un màxim d’un 10% del bestiar adult equí i boví i d’un 20% del bestiar adult porcí, oví i caprí;
 • en les unitats de producció amb menys de deu animals, en el cas de l’espècie bovina o equina, o menys de cinc animals, en el cas de l’espècie porcina, ovina o caprina, la renovació es limitarà a un màxim d’un animal no ecològic a l’any.

            Per realitzar el càlcul es pot adreçar a la Instrucció relativa al càlcul del nombre de femelles no ecològiques destinades a la renovació d'un ramat A1022-IN1.

En aquest cas no és necessària cap autorització.

 

 1. Els percentatges esmentats en l’anterior apartat es podran augmentar fins arribar al 40% en els següents casos especials: 
 • quan s’emprengui una important ampliació de l’explotació;
 • quan es procedeixi a un canvi de raça;
 • quan s’iniciï una nova especialització ramadera;
 • quan hi hagi races que estiguin en perill d’abandó (de conformitat amb el que disposa l’annex IV del Reglament (CE) 1974/2006). És el cas de la vaca bruna dels Pirineus, l’ovella ripollesa, l’ovella xisqueta, l’ovella aranesa (oelha aranesa), el cavall pirinenc català, l’ase català, la vaca de l’Albera, la vaca pallaresa i la cabra blanca de Rasquera. En aquesta situació, les femelles d’aquestes races no caldrà que siguin nul·lípares.

            En aquest cas és necessari sol·licitar una autorització prèvia al/la Cap del Servei d'Ordenació Agrícola.

 

A efectes dels càlculs dels percentatge especificats en els punts 2 i 3 i d’acord amb el Decret 40/2014, d’ordenació de les explotacions ramaderes, es considera bestiar adult:

 • Equí: els sementals i les eugues de més de 36 mesos;
 • Boví: mascles de més d’1 any; femelles de més de 2 anys o que ha parit alguna vegada;
 • Porcí: verro o semental de més de 6 mesos; truges que han parit alguna vegada.
 • Oví – Cabrum: ovella o cabra i sementals de més d’1 any

 

 1. En el cas dels abellars, es podrà renovar un 10% anual de les abelles reines i dels eixams d’una unitat de producció ecològica, que podran ser substituïts per abelles reines i eixams no ecològics, sempre que aquests es col·loquin en ruscs amb bresques o làmines de cera procedents d’unitats de producció ecològica.

           En aquest cas no és necessària cap autorització.

Procediment d'actuació

La persona interesada en renovar el seu ramat per sobre del 10% del bestiar adult equí o boví, o per sobre del 20% del bestiar adult porcí, oví o caprí, fins al màxim del 40%, ha de demanar l'autorització d'augment del percentatge de reposició amb bestiar no ecològic, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació i que haurà de presentar, degudament emplenada, al registre de l'Oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la comarca on està ubicada l'explotació.

A la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si és diferent, també del representant davant el CCPAE; s'ha d'identificar el motiu en que es troba (important ampliació de l'explotació, canvi de raça, inici d'una nova especialització ramadera o presència de races en perill d'abandó) i el tipus d'explotació de que es tracta. El motiu s'ha d'exposar detalladament. A més d’aquesta informació, també s’ha de presentar la fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant o representant davant del CCPAE, excepte si ja s’ha presentat prèviament al DARP o al CCPAE.


Data d'actualització: 22.01.2018