Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment 40 - Pla de conversió i/o de les mesures de control de producció paral·lela


Antecedents

D’acord amb l’article 11 del Reglament (CE) 834/2007 tota l’explotació agrícola es gestionarà d’acord amb els requisits aplicables a la producció ecològica.

Malgrat tot, i segons el mateix Reglament, en certes situacions una explotació pot dividir-se en unitats clarament diferenciades, les quals no totes han d’estar gestionades d’acord amb la producció ecològica. En aquests casos, l’agricultor mantindrà la terra, els animals i els productes que s’utilitzin per a la producció ecològica o es produeixin en les unitats ecològiques, separats d’aquells que s’utilitzin o es produeixin en les unitats no ecològiques, i mantindrà un registre documental adequat que demostri l’esmentada separació. Pel que respecta als animals, hi haurà d’haver diferents espècies. Pel que respecta a l’aqüicultura, podran ser presents les mateixes espècies, sempre que hi hagi una separació adequada entre les instal·lacions de producció. Pel que respecta a les plantes, hi haurà d’haver diferents varietats que puguin diferenciar-se fàcilment.

Segons l’article 40 del Reglament (CE) 889/2008, un productor podrà tenir unitats de producció ecològiques i no ecològiques en la mateixa zona:

a)     en el cas que es produeixin cultius perennes que requereixin un període de cultiu d’almenys tres anys, i les varietats dels quals no puguin diferenciar-se fàcilment, sempre que es compleixin les següents condicions:

i.      que la producció que es tracti estigui inclosa en un pla de conversió que comprometi al productor formalment i conforme al qual l’inici de la conversió a la producció ecològica de l’última part de les superfícies incloses en el mateix comenci com més aviat millor i, en tot cas, en un termini màxim de cinc anys;

ii.     que s’hagin pres les mesures oportunes per a garantir en tot moment la separació dels productes procedents de cadascuna de les unitats considerades;

iii.    que la collita de cadascun dels productes considerats es comuniqui a l’autoritat de control (CCPAE) amb una antelació d’almenys 48 hores;

iv.    que, una vegada acabada la collita, el productor informa a l’autoritat de control (de les quantitats exactes collides en les unitats en qüestió i les mesures aplicades per a separar els productes;

v.     que el pla de conversió i les mesures de control hagin estat aprovats per l’autoritat competent (DARP); aquesta aprovació haurà de confirmar-se tots els anys després de l'inici de l'esmentat pla.

b)    en el cas de les superfícies destinades a la investigació agrària o l’educació oficial autoritzades per les autoritats competents dels Estats membres, i sempre que es compleixin les condicions establertes en la lletra a), incisos ii), iii) i iv) i la part pertinent de l’incís v).

c)     en el cas de les superfícies destinades a la producció de llavors, de material de reproducció vegetativa i de plançons, i sempre que es compleixin les condicions establertes en la lletra a), incisos ii), iii) i iv) i la part pertinent de l’incís v).

d)    en el cas de prats exclusivament utilitzades perquè pasten els animals.

Per tant, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha d’aprovar i confirmar anualment el Pla de conversió i les mesures de control esmentats en la lletra a), mentre que en els casos esmentats en les lletres b) i c) haurà d’aprovar i confirmar anualment les mesures de control.

En aquest sentit, i per la pròpia naturalesa d’aquestes situacions, que està lligada a la gestió de la producció ecològica, es fa indispensable comptar amb la supervisió de l’autoritat de control de la producció agrària ecològica a Catalunya (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica CCPAE).

Procediment d'actuació

Autorització

Els operadors ecològics interessats en tenir unitats de producció ecològiques i no ecològiques en la mateixa zona, d'acord amb el que preveu l'article 40 del Reglament (CE) 889/2008, presentarà el model de Pla de conversió i/o de mesures de control per producció paral·lela, convenientment emplenat, al registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), o al registre de l'Oficina comarcal del DARP de la comarca on estigui ubicada l'explotació, que ho enviarà al CCPAE.

El CCPAE realitzarà l’informe per a l’autorització del pla de conversió i/o de les mesures de control per la producció paral·lela, un cop efectuades les comprovacions documentals necessàries. Posteriorment, el CCPAE enviarà el Pla de conversió i/o de mesures de control per producció paral·lela, així com de l’informe corresponent, a la Subdirecció General d'Agricultura, que ho revisarà i emetrà l'autorització o la no autorització del pla de conversió i/o de les mesures de control de producció paral·lela, que enviarà a la persona interessada.

Confirmació

El CCPAE, en el decurs de la visita anual de control, comprovarà el compliment de les mesures aprovades del Pla de conversió i/o de les mesures de control de producció paral·lela, quan s’escaigui, registrant el resultat d’aquesta comprovació en l’acta d’inspecció.

Posteriorment, el CCPAE emetrà un informe específic en relació a l’aplicació d’aquest pla de conversió i/o de les mesures de control per producció paral·lela, informant favorable o desfavorablement.

Finalment, i a partir de l’informe rebut, el Subdirector General d'Agricultura signa la confirmació o la no confirmació del pla de conversió i/o de les mesures de control de producció paral·lela, que envia a la persona interessada.


Data d'actualització: 13.04.2015