Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Tràmits dels operadors  > Període de conversio de patis
 

Procediment 37.2 - Reconeixement d’inici del període de conversió de terres associades a la producció de bestiar ecològic no herbívor


Antecedents

D’acord amb l’article 37 del Reglament (CE) 889/2008, per a que una parcel·la es pugui destinar a pastures i/o espais a l’aire lliure utilitzats per espècies no herbívores, les normes de producció ecològiques s’hauran d’haver aplicat normalment en el terreny durant un període de conversió d’almenys un any. Aquest període podrà quedar reduït a 6 mesos quan les terres en qüestió no hagin rebut durant l’últim any cap tractament amb productes no autoritzats en la producció ecològica.

D’acord amb el que estableix el reglament esmentat, l’autoritat competent podrà decidir reconèixer amb caràcter retroactiu el període de conversió reduït de 6 mesos quan les parcel·les objecte de sol·licitud estiguin en alguna de les següents situacions:

  • terrenys agrícoles abandonats o sense conreu en el darrer any, segons es pugui comprovar, ja sigui per manca de declaració DUN de les parcel·les, per inspecció visual (presència de vegetació espontània), per l’estudi de fotografies aèries corresponents a les parcel·les, o per qualsevol altre mitjà que es consideri satisfactòriament probatori;
  • terrenys forestals;
  • terrenys naturals per l’aprofitament del bestiar: prats i pastures naturals i pastures arbrades i arbustives.

En aquest sentit, i per la pròpia naturalesa d’aquestes situacions, lligades al lloc concret on succeeixen, es fa indispensable comptar amb la supervisió i informe previ efectuat per l’estructura comarcal del departament.

En el cas de que hi hagi alguna altra situació diferent de les enunciades en el cas de parcel·les naturals o agrícoles que es consideri compatible amb la manca de tractaments amb productes no autoritzats, des de l’Oficina comarcal corresponent s’haurà d’informar detalladament d’aquesta situació i justificar qualsevol informe favorable en funció de la informació existent o recavada per aquesta, tenint en compte l’existència de proves satisfactòries suficients del compliment de les condicions durant el període mínim d’un any.

Procediment d'actuació

La persona interessada en que li sigui reconegut l’inici del període de conversió d’una o més parcel·les de la seva explotació en un moment anterior a la seva inscripció en el registre d’operadors del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), pot demanar-ho utilitzant el model de sol·licitud que es pot descarregar a continuació, la qual ha de presentar degudament emplenada al registre de l'Oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la comarca on estan situades aquestes parcel·les.

A la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si és diferent, també del representant davant el CCPAE; la relació de les parcel·les per les quals demana el reconeixement de l’inici del període de conversió, cadascuna degudament identificada per la seva referència SIGPAC i fent constar la data en que s’ha sol·licitat la seva inclusió en el registre d’operadors del CCPAE i la situació en base a la qual es presenta la sol·licitud.

Aquesta sol·licitud serà estudiada pels serveis tècnics de l'Oficina comarcal, que emetran un informe tècnic al respecte, valorant la sol·licitud. La sol·licitud i l'informe tècnic, així com la documentació adjunta, s’enviarà a la Subdirecció General d'Agricultura, que emetrà la corresponent decisió que serà notificada a la persona interessada i al CCPAE.

MOLT IMPORTANT: Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al mateix moment en que es volen incorporar aquests recintes al Registre d'operadors ecològics del CCPAE i això presuposa que la sol·licitud de reconeixement de l'inici del període de conversió agrícola s'ha de fer un cop l'interessat ja ha sol·licitat la inscripció del recinte al CCPAE, però abans que faci qualsevol modificació qie a fecti a l'estat del recinte, com per exemple desbrossar o llaurar la superfície, ja que d'altre forma seria impossible que el personal tècnic de l'Oficina comarcal pugui informar correctement, valorant la situació i antecedents al·legats pel sol·licitant.


Data d'actualització: 21.05.2013