Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Tràmits dels operadors  > Període de conversió agrícola
 

Procediment 36.2 - Reconeixement de l'inici del període de conversió agrícola


Antecedents

D’acord amb l’article 36 del Reglament (CE) 889/2008, per a que les plantes i els productes vegetals es considerin ecològics, les normes de producció ecològiques s’hauran d’haver aplicat normalment en les parcel·les durant un període de conversió d’almenys dos anys abans de la sembra o, en el cas dels prats o els farratges perennes, d’almenys dos anys abans de la seva explotació com pinsos procedents de l’agricultura ecològica, o, en el cas dels cultius perennes diferents dels farratges, d’almenys tres anys abans de la primera collita dels productes ecològics.

Malgrat tot, i d’acord amb el que estableix el segon apartat d’aquest article, l’autoritat competent podrà decidir reconèixer amb caràcter retroactiu com a part del període de conversió, tot període anterior en el qual:

  1. les parcel·les estiguessin sotmeses a mesures definides en un programa aplicat de conformitat amb el Reglament (CE) 1257/99 del Consell, el Reglament (CE) 1698/2005 o en qualsevol altre programa oficial, sempre que les mesures en qüestió garanteixin que no s’han utilitzat en aquestes parcel·les productes no autoritzats en la producció ecològica, o bé
  2. les parcel·les fossin zones naturals o agrícoles que no s’haguessin tractat amb productes no autoritzats per a la producció ecològica, sempre i quan es facilitin a l’autoritat competent proves satisfactòries suficients que demostrin que s’han complert les condicions durant un període mínim de tres anys.

En aquest darrer cas, es consideraran proves satisfactòries quan les parcel·les objecte de sol·licitud estiguin en alguna de les següents situacions:

  • terrenys agrícoles abandonats o sense conreu en els darrers tres anys, segons es pugui comprovar, ja sigui per manca de declaració DUN de les parcel·les, per inspecció visual (presència de vegetació espontània plurianual), per l’estudi de fotografies aèries corresponents a les parcel·les, o per qualsevol altre medi que es consideri satisfactòriament probatori.
  • parcel·les que eren terrenys forestals, però que han estat autoritzades per fer conreu com a conseqüència d’una Sol·licitud d’autorització per a la rompuda de terreny forestal amb finalitat agropecuària, coincidint temporalment amb la seva sol·licitud d’inscripció en el Registre d’operadors del CCPAE.
  • terrenys naturals per l’aprofitament del bestiar: prats i pastures naturals i pastures arbrades i arbustives.

En aquest sentit, i per la pròpia naturalesa d’aquestes situacions, lligades al lloc concret on succeeixen, es fa indispensable comptar amb la supervisió, visita i informe tècnic previ efectuat per l’Oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

En el cas de que hi hagi alguna altra situació diferent de les enunciades en la circumstància de parcel·les naturals o agrícoles que es consideri compatible amb la manca de tractaments amb productes no autoritzats, des de l’Oficina comarcal corresponent s’haurà d’informar detalladament d’aquesta situació i justificar qualsevol informe favorable en funció de la informació existent o recavada per aquesta, tenint en compte l’existència de proves satisfactòries suficients del compliment de les condicions durant el període mínim de tres anys.

Procediment d'actuació

La persona interessada en que li sigui reconegut l’inici del període de conversió d’un o més recintes de la seva explotació a partir d'una data anterior al de la seva inscripció en el Registre d’operadors ecològics del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), sempre que aquest/s recinte/s es trobi/n en una de les situacions descrites en l'anterior apartat, podrà demanar-ho al DARP utilitzant el model de sol·licitud vigent que es pot descarregar a continuació, la qual haurà de presentar degudament emplenada i de forma preferent al registre de l'Oficina comarcal del DARP de la comarca on estan situats aquests recintes.

A la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si és diferent, també del representant davant el CCPAE; la relació de recintes pels quals es demana el reconeixement de l’inici del període de conversió agrícola, cadascun degudament identificat per la seva referència SIGPAC, i fent constar la data en que s’ha sol·licitat la seva inclusió en el registre d’operadors del CCPAE i la situació en base a la qual es presenta la sol·licitud.

Aquesta sol·licitud serà estudiada pels serveis tècnics de l'Oficina comarcal, que emetran un informe tècnic al respecte, valorant la sol·licitud. La sol·licitud i l'informe tècnic, així com la documentació adjunta, s’enviarà al Servei d'Ordenació Agrícola, encarregat d'adoptar la corresponent decisió que serà notificada a la persona interessada i al CCPAE.

MOLT IMPORTANT: Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al mateix moment en que es volen incorporar aquests recintes al Registre d'operadors ecològics del CCPAE i això presuposa que la sol·licitud de reconeixement de l'inici del període de conversió agrícola s'ha de fer un cop l'interessat ja ha sol·licitat la inscripció del recinte al CCPAE, però abans que l'interessat faci qualsevol feina agrícola en el recinte, com per exemple desbrossar o llaurar la superfície, ja que d'altre forma seria impossible que el personal tècnic de l'Oficina comarcal pugui informar correctement, valorant la situació i antecedents al·legats pel sol·licitant.


Data d'actualització: 13.07.2015