Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment 18 - Realització d'operacions de mutilació del bestiar ecològic


Antecedents

Tot i que l’article 18 del Reglament (CE) 889/2008 prohibeix el tall de cues, el raspat de dents, el retall del bec i l'escornat de forma rutinària, preveu que l’autoritat competent pugui autoritzar alguna d’aquestes operacions per motius de seguretat o si estan destinades a millorar la salut, el benestar o les condicions higièniques del bestiar. Aquestes autoritzacions s’hauran de fer cas per cas.

Les mutilacions han de ser el darrer sistema a utilitzar per part dels ramaders. S’han de realitzar exclusivament per recomanació veterinària, quan s’hagin corregit les possibles deficiències i s’hagin aplicat, sense resultat, qualsevol de les altres mesures tècnicament possibles o econòmicament viables. Per tant, la realització d’una mutilació no es pot justificar si abans no s’han adoptat totes les mesures estructurals, ambientals, de maneig i alimentació que contribueixin a minimitzar la necessitat de realitzar les mutilacions.

Els operadors s’hauran de comprometre a reduir al mínim el patiment dels animals mitjançant l’aplicació d’una anestèsia o analgèsia adequada i garantint que l’execució de l’operació sigui realitzada únicament per personal qualificat.

Es permet la castració física si té per objecte el manteniment de la qualitat dels productes i les pràctiques tradicionals de producció, però només sota les condicions especificades en el paràgraf anterior. En aquest cas no és necessari sol·licitar autorització prèvia.

Queda totalment prohibit el tall de la punta de les ales de les abelles reines. Per a la reducció de dents dels garrins, tan sols es podrà autoritzar el poliment o raspat en el període permès d'edat de l'animal (màxim 7 dies de vida). En cas que sigui necessari el retall de bec, aquest podrà afectar, com a màxim, a 1/3 part de la seva longitud i s'haurà de realitzar en el període permès d'edat de l'animal (màxim 10 dies de vida).

Procediment d'actuació

El titular de l’explotació haurà de sol·licitar, cada vegada que sigui necessari, la intenció de realitzar operacions de mutilació al seu bestiar, especificant si és per motius de seguretat o destinades a millorar la salut, el benestar o la higiene del bestiar. Caldrà utilitzar el model de sol·licitud, que pot descarregar-se a continuació, i l’haurà de presentar, degudament emplenada, al registre de l'Oficina comarcal del DARP de la comarca on està ubicada l'explotació.

A la sol·licitud, haurà de fer constar les dades de l’explotació i identificar les raons adduïdes per a realitzar les mutilacions, identificant el o els tipus d'operació de mutilació a realitzar, l’espècie i el nombre d’animals afectats . A més, haurà d’adjuntar la “Declaració responsable per realitzar mutilacions del bestiar” signada pel veterinari responsable de l‘explotació. En cas que aquesta declaració ja s’hagi presentat prèviament, i sempre que es mantinguin les condicions i/o mesures que la van justificar, només caldrà indicar la data i el lloc on es va presentar aquesta declaració.

Des de l'Oficina comarcal s’enviarà la sol·licitud al Servei d’Ordenació Agrícola, encarregat d'adoptar la corresponent decisió, que serà notificada a la persona interessada i al CCPAE.

 


Data d'actualització: 02.03.2017