Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment 39 - Mantenir lligat el bestiar ecològic


Antecedents

D’acord amb el punt vi) de l’apartat b) de l’article 14 del Reglament (CE) 834/2007, el lligat o l’aïllament d’animals estaran prohibits llevat de quan es tracti d’un animal individual per un període limitat i estigui justificat per raons de seguretat, de benestar o veterinàries.

Malgrat tot, segons l’article 22 del mateix Reglament, es preveuen excepcions del precepte abans esmentat quan aquestes siguin necessàries per garantir que la producció ecològica pugui iniciar-se o mantenir-se en explotacions exposades a limitacions climàtiques, geogràfiques o estructurals.

En aquest sentit, i en concordança amb l’article 39 del Reglament 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre, l’autoritat competent podrà autoritzar que els animals de petites explotacions es mantinguin lligats quan no es puguin mantenir en grups adequats per al seu comportament, sempre que tinguin accés a pastures durant el període de pasturatge, i que puguin sortir dos cops per setmana a espais oberts quan el pasturatge no sigui possible.

Criteris d'actuació

El ramader que necessiti mantenir lligat el seu bestiar, com a conseqüència de l'aplicació de l'article 39 del Reglament (CE) 889/2008, ha de demanar-ho utilitzant el model de sol·licitud corresponent, el qual pot descarregar-se a continuació i que haurà de presentar, degudament emplenat, al registre de l'Oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la comarca on està ubicada l'explotació.

A la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si és diferent, també del representant davant el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE); s'ha de realitzar una exposició detallada dels motius pels quals es sol·licita mantenir lligat el bestiar; descriure el maneig i l'accés del bestiar a les pastures; i especificar el nombre d'animals i el període pel qual es sol·licita el lligat. A més d’aquesta informació, també s’ha de presentar la fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant o representant davant del CCPAE, excepte si ja s’ha presentat prèviament al DARP o al CCPAE.


Data d'actualització: 17.05.2013