Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment 29 - Ús d’ingredients alimentaris d’origen agrari no ecològics


Antecedents

D’acord amb l’article 29 del Reglament (CE) 889/2008, quan un ingredient d’origen agrari no estigui inclòs en l’annex IX d’aquest Reglament, aquest ingredient només es podrà utilitzar en les següents condicions:

  1. si l’operador ha notificat a l’autoritat competent de l'Estat membre totes les proves necessàries que demostrin que l’ingredient de que es tracta no es produeix abastament en la Comunitat Europea de conformitat amb les normes de producció ecològiques o no es pot importar de tercers països;
  2. si l’autoritat competent de l'Estat membre ha autoritzat provisionalment la seva utilització durant un període màxim de 12 mesos, després d’haver comprovat que l’operador ha establert els contactes necessaris amb proveïdors de la Comunitat per a assegurar-se de la no disponibilitat dels ingredients en qüestió amb les condicions de qualitat necessàries;
  3. si no s’ha adoptat, d’acord amb els apartats 3 o 4 (d’aquest mateix article), cap decisió relativa a la retirada de l’autorització concedida pel que fa a l’ingredient en qüestió.

L'Estat membre podrà perllongar l’autorització contemplada en la lletra b) un màxim de tres vegades en períodes de 12 mesos cadascun

Criteris d'actuació

 

Autorització

L'empresa interesada en poder utilitzar ingredients d'origen agrari no ecològics i no inclosos en el llistat de l'Annex IX del Reglament (CE) 889/2008, en la preparació d'aliments ecològics transformats, ha de sol·licitar-ho de forma prèvia, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació, i que haurà de presentar, degudament emplenada, al registre de l'Oficina comarcal del DARP de la comarca on està ubicada la seva empresa, o al registre de qualsevol altre dependència d'aquest departament.

A la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si és diferent, també del representant davant el CCPAE; s'ha d'identificar l'ingredient i justificar el motiu de la sol·licitud.

A més d’aquesta informació, també s’ha de presentar la fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant o representant davant del CCPAE, excepte si ja s’ha presentat prèviament al DARP o al CCPAE.

Renovació

Si ja es disposa d'autorització d'ús d'ingredients d'origen agrari no ecològics i es vol sol·licitar la seva renovació, fins a un màxim de tres vegades, en períodes de 12 mesos cadascun, ha de sol·licitar-ho utilitzant el model de renovació que pot descarregar-se a continuació, i que haurà de presentar, degudament emplenat, al registre de qualsevol Oficina Comarcal del DARP, o al registre d’altres dependències del mateix departament.


Data d'actualització: 13.04.2015