Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment 49 - Inscripció/actualització en la base de dades de llavor i material de reproducció vegetativa de producció ecològica


Antecedents

D’acord amb el capítol 7 del títol II del Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió de 5 de setembre de 2008 (articles 48 al 56, ambdós inclosos), pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament 834/2007 del Consell de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, l’etiquetatge i el seu control, s’ha creat la base de dades informatitzada on es recullen les varietats de llavors i de material de reproducció vegetativa disponibles a l’Espanya obtingudes mitjançant el mètode de producció ecològica. Per accedir a la base de dades de llavors cliqueu aquí.

El gestor de la base de dades és la Subdirecció General de Qualitat Diferenciada i Agricultura Ecològica, adscrita a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. La gestió de la base de dades es realitza a través de les notificacions de les autoritats competents de les comunitats autònomes. A Catalunya la inscripció i actualització de la base de dades de llavors i material de reproducció dels proveïdors de Catalunya es realitza a través del DARP.

Els proveïdors de llavor i de material de reproducció vegetativa de producció ecològica que figuren inscrits a la base de dades de llavors i material de reproducció vegetativa hauran de comunicar periòdicament la disponibilitat del material vegetal de producció ecològica. Els períodes de l’any en què s’actualitzarà regularment la base de dades per a cada espècie o grup d’espècies cultivades són els següents:

  • Per a aquelles espècies que la sembra o plantació de les quals es realitzi a la tardor - hivern: última setmana de setembre
  • Per a aquelles espècies que la sembra o plantació de les quals es realitzi a la primavera - estiu: primera setmana de febrer.

 

Així mateix, el proveïdor haurà d’informar immediatament al DARP quan deixi de disposar de material vegetal de les varietats inscrites.

En aquest sentit, i per la pròpia naturalesa d’aquestes situacions, que està lligada a la gestió de la producció ecològica, es fa indispensable comptar amb la supervisió del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), així com amb la Unitat de Control del Material Vegetal del Servei de Producció Agrícola del DARP, pel que fa a la certificació del material vegetal.

Procediment d'actuació

La persona interessada en inscriure’s i/o actualitzar les dades a la base de dades de llavors i material de reproducció vegetativa de producció ecològica, conforme als casos contemplats en l’article 49 del Reglament (CE) 889/2008, presentarà la sol·licitud d’inscripció, convenientment emplenada, al CCPAE o a l’Oficina Comarcal del DARP.

A la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si és diferent, també del representant davant el CCPAE; la relació d’espècies i varietats que demana incloure en la base de dades de llavors i material de reproducció vegetativa de producció ecològica i fent constar la data en que s’ha sol·licitat la seva inclusió en el registre d’operadors del CCPAE i la situació en base a la qual es presenta la sol·licitud. A més d’aquesta informació, també s’ha de presentar la fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant o representant davant del CCPAE, excepte si ja s’ha presentat prèviament al DARP o al CCPAE.

Aquesta sol·licitud serà estudiada pels serveis tècnics del CCPAE, que emetran un informe tècnic al respecte després de fer les comprovacions documentals corresponents. La sol·licitud i l'informe tècnic, així com la documentació adjunta, s’enviarà al Servei de Producció Agrícola, que emetrà la corresponent decisió que serà notificada a la Subdirecció General de Qualitat diferenciada i Agricultura Ecològica del MARM.


Data d'actualització: 13.04.2015