Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment 47 - Ús temporal d'alimentació no ecològica per circumstàncies catastròfiques


Antecedents

D’acord amb l’apartat c) de l’article 47 del Reglament (CE) 889/2008:

  • L’autoritat competent podrà autoritzar, de manera temporal, la utilització, per part d’operadors concrets, de pinsos no ecològics durant un període limitat i amb relació a una zona determinada, quan s’hagi perdut la producció de farratge o s’imposin restriccions, concretament com a resultat de condicions meteorològiques excepcionals, un brot de malalties infeccioses, la contaminació amb substàncies tòxiques o com a conseqüència d’incendis.
  • Després de la seva aprovació per part de l’autoritat competent, els operadors individuals guardaran documents justificatius de la utilització de les excepcions esmentades anteriorment. Els Estats membres s’informaran recíprocament i a la Comissió de les excepcions que hagin concedit a l’empara de l’apartat c) esmentat en el paràgraf primer en un termini d’un mes a partir de la seva aprovació. 

 

La pèrdua o restricció en l’ús dels farratges genera una necessitat de trobar alimentació ecològica externa, per la qual cosa l’interessat ha de realitzar totes les gestions necessàries entre els possibles proveïdors de la seva demarcació territorial i de les demarcacions territorials veïnes, amb l’objectiu de trobar-ne. Per provar que s’han realitzat aquestes gestions, l’interessat haurà de guardar tres justificants documentals (per exemple còpies de faxos, cartes o correus electrònics), que hauran d’estar a disposició de l’autoritat competent i del CCPAE, quan aquests ho requereixin.

Si amb aquestes gestions l’operador no soluciona, total o parcialment, els seus problemes de disponibilitat de farratges, llavors pot sol·licitar autorització temporal per l’ús d’alimentació no ecològica. En aquest cas, el DARP pot autoritzar l’ús temporal de farratges no ecològics, sempre a compte de les quantitats perdudes directament pel propi operador a causa de l’efecte de la circumstància catastròfica. També es podrà autoritzar l’ús de farratges no ecològics quan, malgrat no hagin estat perduts directament pel ramader afectat que sol·licita l’ús temporal d’alimentació no ecològica, els hagi perdut un altre productor ecològic amb qui aquest ramader els tingués prèviament contractats (mitjançant un acord per escrit) i així ho hagés notificat al CCPAE.  

Procediment d'actuació

La persona que ha perdut o té restringit l'ús dels seus farratges ecològics com a conseqüència d’una circumstància catastròfica, una vegada ha comprovat que no hi ha farratge disponible en la seva zona, pot demanar l'autorització d'ús temporal d'alimentació no ecològica pel seu bestiar, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació. Haurà de presentar aquesta sol·licitud, degudament emplenada, al registre de l'Oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la comarca on està ubicada l'explotació.

A la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si és diferent, també del representant davant el CCPAE; s'ha d'identificar quina és la situació que ha resultat en la pèrdua o restricció en l'ús del seu farratge, amb el màxim detall possible, concretant les quantitats i els productes perduts; s’ha de especificar la superfície farratgera disponible a la finca i el tipus de bestiar i caps presents a l’explotació;  i també el llistat d'aliments no ecològics que es sol·licita utilitzar, concretant tipus, quantitats, període d'ús i percentatge que representen respecte el consum anual de farratge. Els productes que es sol·licita utilitzar han de ser equivalents als que s’hagin perdut i no s’hagin trobat d’origen ecològic, tant en quantitat com en tipus de producte. L’operador  es  compromet a guardar els justificants documentals que demostren la situació declarada i els documents acreditatius de la compra d’aquests aliments no ecològics.

Aquesta sol·licitud serà estudiada pels serveis tècnics de l'Oficina comarcal, que emetran un informe tècnic al respecte, valorant la sol·licitud. La sol·licitud i l'informe tècnic, així com la documentació adjunta, s’enviarà al Servei d’Ordenació Agrícola, que emetrà la corresponent decisió que serà notificada a la persona interessada i al CCPAE.


Data d'actualització: 20.02.2017