Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Àmbit 2: Foment de la innovació

Promoure l’assessorament, la transferència i la innovació en el sector ecològic és clau pel seu desenvolupament tecnològic futur i les seves perspectives d’èxit. En aquest sentit, es volen consolidar, millorar i desenvolupar les estructures i actuacions existents.

Aquest àmbit de treball conté els següents projectes de treball:


Projecte de dinamització del sector ecològic

Potenciar el Grup de Dinamitzadors Territorials, designant dinamitzadors a tots els àmbits territorials en els que s’organitza el DARP, de tal manera que des de cadascuna de les demarcacions es presti un servei de suport i coordinació de tots els agents territorials del sector.

 • Elaborar i aplicar un Pla anual de dinamització adaptat a les necessitats i potencialitats de cada territori, impulsat per l’estructura territorial del DARP.
 • Crear la figura de dinamitzador de la comunitat empresarial ecològica, amb una actuació més orientada envers les empreses d’abast global.
 • Integrar veterinaris comarcals en el Grup de Dinamització Territorial.
 • Incorporar tècnics dels òrgans gestors per dinamitzar la producció ecològica als espais naturals protegits
 • Realitzar un seminari anual dirigit als dinamitzadors/es per tal d’afavorir la formació i l’intercanvi d’experiències.

Projecte d’assessorament en producció ecològica

Potenciar i reconèixer les entitats d’assessorament tècnic específic en producció agroalimentària ecològica.

 • Incentivar l’assessorament en producció ecològica.
 • Convocar anualment els ajuts en matèria de sanitat vegetal, reforçant o establint un complement específic destinat a les ADV que assessorin a productors ecològics.
 • Realitzar assajos específics per millorar les estratègies sanitàries en els sectors definits com a estratègics, de forma coordinada amb les ADV i el Servei de Sanitat Vegetal, així com amb les ADS i el Servei de Prevenció de la Salut Animal.
 • Assessorar sobre l’ús d’insums utilitzables en producció agrària ecològica

Projecte de formació i transferència

Contribuir i fomentar la formació en l’àmbit de la producció ecològica als operadors ecològics, al personal del DARP i a tothom que hi estigui interessat. A més, col·laborar amb la transferència als productors ecològics del coneixement obtingut en centres de recerca, universitats o en els assajos realitzats.

 • Programar actuacions específiques dins del Programa Anual de Transferència Tecnològica (PATT).
 • Incloure activitats relacionades amb la producció ecològica en el Programa Anual de Formació (PAF).
 • Elaborar i/o traduir publicacions i materials de referència.
 • Realitzar convocatòries dels cursos a distància adreçats als operadors de productes ecològics i actualitzar els continguts.
 • Organitzar seminaris de formació empresarial per operadors ecològics.
 • Impulsar la realització d’emprenedories en producció ecològica.

Projecte d’innovació i recerca aplicada

Promocionar la innovació i la recerca en matèria de producció agroalimentària ecològica per a projectes que ajudin especialment al desenvolupament dels sectors estratègics.

 • Establir anualment convocatòries d’ajuts de recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.
 • Convocar anualment unes jornades de divulgació dels resultats de la recerca i d’innovació en el sector de les produccions ecològiques.
 • Divulgar i promocionar els ajuts destinats a grups operatius que generin coneixement i innovació dins el sector ecològic.

Projecte Simposi & Visita tècnica

Realitzar anualment una visita tècnica i un simposi de referència orientats a operadors interessats. Cada any es dedicarà a un sector específic de la producció ecològica.

 • Organitzar anualment una visita tècnica a explotacions de referència.
 • Organitzar anualment un simposi de referència.

Participació en projectes europeus

Participar en convocatòries de la Unió Europea que ajudin a finançar projectes dedicats a promocionar la innovació del sector ecològic de Catalunya i que estiguin orientats a la transferència de coneixements als productors.


Data d'actualització: 18.11.2016