Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Àmbit 1: Foment de les produccions

Promoure el desenvolupament de produccions agroalimentàries ecològiques diversificades, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, que fomentin la fertilitat del sòl i la biodiversitat, el benestar animal i les bones pràctiques agràries, que promoguin el desenvolupament rural i la incorporació de noves persones empresàries al sector agroalimentari i que contemplin tota la cadena productiva, tant les produccions primàries com la transformació alimentaria de la producció, cercant l’obtenció de productes d’elevada qualitat i seguretat alimentària.

Aquest àmbit de treball pretén dedicar uns esforços especials en aquells sectors i en aquelles àrees que tenen un gran potencial de creixement productiu i econòmic a Catalunya o, que per qüestions diverses, són sectors estratègics pel futur desenvolupament global de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya.

Aquest àmbit de treball aglutina els següents projectes de treball:


Projecte de desenvolupament rural i de suport a les explotacions agràries ecològiques

Dins el PDR.cat2020, convocar anualment ajuts que compensin l’increment de costos i el lucre cessant conseqüència de la producció agrària ecològica i quan s’escaigui fomentar els projectes que duguin a terme el productors ecològics.

 • Convocar ajuts específics per l’agricultura i la ramaderia ecològica.
 • Prioritzar els operadors ecològics en les següents línies d’ajut del PDR.cat2020:
  • 01.01.01 Accions de formació
  • 01.02.01 Transferència tecnològica
  • 02.01.01 Serveis d’assessorament al sector agroalimentari
  • 03.01.01 Participació en règims de qualitat
  • 03.02.01 Informació i promoció de règims de qualitat
  • 04.01.01 Millora de la competitivitat de les explotacions agràries
  • 04.01.02 Mitigació del canvi climàtic a les explotacions agràries
  • 06.01.01 Primera instal·lació de joves agricultors
  • 10.01.04 Apicultura per a la millora de la biodiversitat
  • 10.02.01 Biodiversitat cultivada
  • 16.01.01 Cooperació per a la innovació
  • 16.04.01 Foment de cadenes curtes i mercats locals

Projecte de producció ecològica als espais naturals protegits

Promoure la producció agrària ecològica als espais naturals protegits de Catalunya, ja que les característiques de la producció ecològica encaixen amb la conservació de la biodiversitat i el medi ambient que requereixen aquests espais.

 • Dissenyar estratègies específiques de desenvolupament de la producció ecològica en cadascun dels espais naturals protegits.
 • Organitzar jornades d’intercanvi d’experiències sobre producció agroalimentària ecològica en els espais naturals protegits.
 • Establir finques demostratives dedicades a la producció ecològica en espais naturals protegits i realitzar-ne una avaluació econòmica.

Projecte de desenvolupament de sectors ecològics estratègics

Potenciar el desenvolupament d’aquells sectors que es consideren estratègics, ja sigui pel seu potencial de desenvolupament, per les característiques agroambientals del territori o bé, aquells sectors on la producció no és prou alta per satisfer la demanda interna i per tant existeix a una forta dependència de les importacions.

 • Promoure la producció de matèries primeres ecològiques destinades a l’alimentació animal i humana, especialment de cereals i proteaginoses.
 • Promoure el desenvolupament de la fructicultura ecològica, així com la transformació dels seus fruits.
 • Promoure el desenvolupament de l’olivera i la vinya ecològiques, així com la transformació del raïm i de les olives.
 • Promoure el desenvolupament del porcí, la producció de llet i l’avicultura ecològiques, així com de les diferents àrees tècniques que en faciliten la producció.
 • Prioritzar els ajuts destinats a certs sectors estratègics en les línies d’ajut d’agricultura i ramaderia ecològiques.
 • Realitzar diferents assajos per demostrar la viabilitat d’aquestes produccions.
 • Realitzar el seguiment tecnicoeconòmic de diferents explotacions de referència d’aquests sectors, així com l’avaluació i transferència dels resultats.

Projecte de biodiversitat cultivada

Incloure actuacions en el Pla d’acció de la Biodiversitat cultivada amb incidència en el sector agroalimentari ecològic amb l'objectiu de promoure la recuperació, la conservació, l'ús i la divulgació i comercialització de les Varietats Locals de Catalunya.

 • Convocar anualment els ajuts associats al contracte global d'explotació (PDR.cat2020) on s’incorporin uns criteris de priorització específics que beneficien a les entitats que es dediquen a les tasques de conservació, caracterització i promoció de les varietats locals en condicions de l’agricultura ecològica.

Data d'actualització: 18.11.2016