Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
Destaquem

Normativa

En aquesta secció podeu consultar la normativa que defineix el sistema de producció ecològica, tant la normativa europea com la catalana, d'obligat compliment per part de tots els operadors involucrats en la producció, elaboració, importació i comercialització dels productes agroalimentaris ecològics. També s'inclou la normativa internacional del Codex Alimentarius.


Normativa europea

El dia 1 de gener de 2009 va entrar en vigor l'actual marc normatiu europeu que regula la producció agroalimentària ecològica i l'etiquetat i control dels aliments i els productes ecològics.

L'any 2001, i com a conseqüència del creixement espectacular assolit per la producció ecològica en els anys anteriors i de les conclusions de les conferències sobre alimentació i agricultura ecològiques realitzades a Àustria (1999) i Dinamarca (2001), el Consell Europeu, sota presidència sueca, va convidar a la Comissió a elaborar un Pla d'Acció europeu en matèria d'alimentació i d'agricultura ecològiques. L'objectiu d'aquest pla era definir la base política a seguir pel sector de la producció ecològica en els següents anys, proporcionant una visió estratègica de conjunt sobre la contribució de la producció agroalimentària ecològica a la política agrícola comuna (PAC).

Diverses accions incloses en aquell pla van comportar la modificació i derogació de l'anterior marc normatiu, establert pel Reglament (CEE) 2092/91, per aquest motiu la Comissió va elaborar una proposta de nou reglament que es va presentar el 21 de desembre de 2005. Després d'un llarg procés de discussió, en el que també va participar el Parlament Europeu, el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es va derogar el Reglament (CEE) 2092/91, va ser aprovat pel Consell de Ministres de Medi Ambient del dia 28 de juny de 2007.

Aquest reglament del Consell Europeu recull els objectius i principis generals de la producció agroalimentària ecològica, així com els principis específics i les normes de producció dels diferents tipus de productes agraris i aliments. També estableix la normativa general de l'etiquetat, controls i intercanvis comercials de productes ecològics amb països tercers.

Pel que fa a la normativa d'aplicació i desenvolupament del Reglament (CE) 834/2007, la Comissió va publicar els següents reglaments:

  • Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, que estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 respecte de la producció ecològica, del seu etiquetat i control.
  • Reglament (CE) 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008, que estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 respecte a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers.

 

En adoptar el Reglament (CE) 834/2007, el propi Consell ja va indicar, en el seu article 41, una sèrie de qüestions sobre les quals la Comissió havia de presentar un informe al Parlament Europeu i al Consell després d'haver analitzat l'experiència adquirida amb l'aplicació d'aquest reglament.

Arran de l'informe que la Comisión va presentar en la reunió d'Agricultura i Pesca dels dies 13 i 14 de maig de 2013, el Consell va exhortar als estats membres i a la Comissió a que desenvolupessin el sector de la producció ecològica a un nivell més ambiciós, mitjançant la revisió del marc jurídic vigent, per tal de millorar la seva funcionalitat preveient un període d'estabilitat i seguretat, i amb l'objectiu d'obtenir una major clarificació i simplificació, i abordar les actuals qüestions pendents que requereixen un major desenvolupament.

Per ajudar els agricultors ecològics, productors i minoristes a adaptar-se als canvis de política proposats i afrontar els reptes futurs, la Comissió també ha aprovat un Pla d'acció sobre el futur de la producció ecològica a Europa. El pla preveu informar millor als agricultors sobre el desenvolupament rural i les iniciatives de política agrària de la UE per fomentar l'agricultura ecològica, reforçar els vincles entre projectes de recerca i innovació de la UE i producció ecològica i fomentar l'ús d'aliments ecològics, per exemple a les escoles.

El març de 2014, la Comissió va presentar una proposta de nou reglament per la producció ecològica al Consell i al Parlament Europeu, que després d'un llarg procés negociador ha estat adoptat i publicat el dia 14 de juny de 2018. El nou Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetat dels productes ecològics i pel que es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell. Aquest reglament serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2021.

Documents:

Normativa catalana

El sistema de producció agroalimentari ecològic, com ja hem vist en l'apartat anterior, ve regulat de forma bàsica per la normativa europea. Malgrat tot, l’aplicació d’aquestes normes a la casuística concreta en què es troben els operadors catalans de la producció ecològica genera, a vegades, certes situacions ambigües que cal concretar i establir, per evitar disfuncions i aportar seguretat i garanties, tant als responsables de la producció, elaboració i comercialització, com als responsables del control i certificació dels productes ecològics. Així mateix, i en l’àmbit de les normes específiques de producció ramadera, el Reglament (CE) 889/2008 no les estableix per a totes les espècies ramaderes d’interès a Catalunya, com ara el cas dels conills i dels cargols.

En aplicació de les competències normatives de la Generalitat de Catalunya, i per a solucionar els problemes apuntats en l'anterior paràgraf, el 23 de maig de 2012 es va publicar la Resolució AAM/951/2012, de 15 de maig, per la qual s'aprova el Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica (QNT). El 13 d'abril de 2017 es va publicar una modificació d'aquest quadern, aprovada per la Resolució ARP/763/2017, de 30 de març, per la qual s'aprova el Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica.

Aquestes normes tècniques es completen amb l'elaboració i publicació d'una Instrucció amb una sèrie de criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics, la primera versió de la qual es va aprovar mitjançant la Resolució AAM/70/2013, de 18 de gener.

Tant les normes tècniques com els criteris d'aplicació estan orientades a una millor aplicació de les normes europees, i a continuació es presenten juntes en un únic document: Guia de normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics

Pel que fa al sistema de control de la producció agrària ecològica, aquest està encomanat al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), autoritat pública de control creada l'any 1994, i que mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, s'ha regulat per última vegada com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seves competències.

Mentre aquesta Llei 2/2014 no es desenvolupi, pel que fa a l'estructura i funcionament del CCPAE, encara es mantindrà en vigor el Decret 180/2001, de 26 de juny, que regula la composició i les funcions del CCPAE, modificat pel Decret 269/2001, així com l'Ordre d'11 d’octubre de 2001, que estableix el Reglament de règim interior del CCPAE, modificada per l'Ordre AAR/313/2009, de 15 de juny.

A més de la normativa específica esmentada, també és d’aplicació supletòria la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, la qual té l'objectiu de garantir la conformitat dels productes agroalimentaris en les fases de producció, transformació i distribució.

Documents:

Normativa estatal

La normativa europea estableix que les autoritats i organismes de control mantindran actualitzada una llista dels operadors subjectes al seu control, que s'ha de posar a disposició de les parts interessades. Per facilitar la consulta unificada dels operadors espanyols, i mitjançant l'aprovació del Reial Decret 833/2014, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha creat el Registre General d'Operadors Ecològics, que incorporarà les dades que consten en els registres o sistemes de informació de les autoritats competents de les comunitats Autònomes en una plataforma única, per facilitar la seva consulta. Igualment, i amb l'objectiu de coordinar l'actuació de les autoritats competents de les comunitats autònomes en matèria de producció ecològica, aquest decret crea la Taula de coordinació de la producció ecològica, com a òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Mitjançant la publicació de l'Ordre ECC /1936/2014, el Ministeri d'Economia i Competitivitat vol, d'una banda, garantir l'aplicació correcta i eficaç de les normes europees que regulen la importació de productes ecológiosd i, de l'altra, informar els operadors econòmics sobre les actuacions que es duen a terme en la importació d'aquests productes ecològics procedents de tercers països, de manera que, sobre la base del principi de coordinació entre els òrgans administratius, procedeix a establir les corresponents normes de gestió dels procediments per a garantir el compliment de la legislació de la Unió Europea en la matèria.

Documents:

Normativa internacional

La Comissió del Codex Alimentarius va ser creada el 1963 per la FAO i la OMS per desenvolupar normes alimentàries, reglaments i altres textos relacionats com ara codis de pràctiques sota el Programa Conjunt FAO/OMS de Normes Alimentàries. Les matèries principals d'aquest Programa són la protecció de la salut dels consumidors, assegurar unes pràctiques de comerç clares i promocionar la coordinació de totes les normes alimentàries acordades per les organitzacions governamentals i no governamentals.

El Comitè del Codex sobre Etiquetatge dels Aliments va elaborar les Directrius per a la Producció, Elaboració, Etiquetatge i Comercialització d'Aliments produïts Orgànicament, tenint en compte l'increment de la producció i del comerç internacional dels aliments produïts orgànicament.

L'objectiu de les Directrius és facilitar l'harmonització dels requisits per als productes ecològics a nivell internacional, i poden també assessorar els governs que desitgen establir reglaments nacionals en aquesta àrea. Les Directrius inclouen seccions generals pel que fa al concepte de producció ecològica i l'àmbit d'aplicació del text; descripcions i definicions; etiquetatge i declaracions de propietats (incloent els productes en transició/conversió); regles de producció i preparació, sistemes d'inspecció i certificació, i control de les importacions.

Documents:


Data d'actualització: 20.06.2018