Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Sistema de control

A fi de garantir que els productes ecològics es produeixen seguint els requisits establerts per la normativa europea sobre producció ecològica, les activitats realitzades pels operadors (1) en totes les fases de producció, preparació i distribució de productes ecològics estaran sotmeses a un sistema de control creat i gestionat de conformitat amb les normes establertes al Reglament (CE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzades per garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments, pinsos i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris (que deroga el Reglament 882/2004 del Parlament Europeu i el Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals).

A més de les condicions establertes per aquesta normativa general, que regula els controls oficials en matèria de pinsos, alimentació i salut i benestar animal, el règim de control que s’aplicarà als operadors ecològics compren tota una sèrie de mesures precautòries i de control específiques orientades a garantir al consumidor el compliment de la normativa de producció ecològica.

La naturalesa i freqüència dels controls que rebran els operadors es determinaran basant-se en una avaluació del risc que es produeixin irregularitats i infraccions pel que respecta al compliment dels requisits establerts per la normativa. En qualsevol cas, tots els operadors, a excepció dels majoristes que només treballen amb productes envasats, hauran de sotmetre's a una verificació del seu compliment, almenys, una vegada a l’any.

El règim de control previst per la normativa l’haurà d’establir cada Estat membre o, en el cas espanyol, cada Comunitat Autònoma, que designarà una o vàries autoritats competents (2) responsables de que els controls es realitzin correctament.

L’autoritat competent pot escollir entre les següents opcions:

  1. conferir la seva facultat de control a una o a diverses autoritats de control (3);
  2. delegar funcions de control en un o diversos organismes de control (4). En tal cas, els Estats membres designaran autoritats responsables de l’aprovació i supervisió dels esmentats organismes.

 

En qualsevol cas, i sigui quin sigui el sistema que s’adopti, tant les autoritats com els organismes de control han d’oferir unes adequades garanties d’objectivitat i imparcialitat, han de disposar de personal qualificat i dels necessaris recursos per a l’exercici de les seves funcions.

En el cas de Catalunya, l’autoritat competent és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. L’opció que s’ha triat és la de conferir la facultat de control a una única autoritat de control, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), al control del qual s’han de sotmetre tots els operadors ecològics catalans.

El sistema de control i certificació de la producció ecològica s’ha d’aplicar obligatòriament a totes les empreses que intervenen en el procés, des de la producció inicial fins el moment en que el producte està llest per al seu consum final, convenientment envasat i etiquetat. Aquesta obligació es fa extensiva a les empreses que simplement realitzen tasques d’intermediaris comercials, comprant i venent productes agroalimentaris provinents de producció agrària ecològica, sense manipular-los, així com a aquelles que realitzen treballs per a tercers amb aquests productes (inclosos els escorxadors).

(1) operador: la persona física o jurídica responsable d’assegurar el compliment dels requisits que maca la normativa europea sobre producció i etiquetat dels productes ecològics en l’empresa que dirigeix.

(2) autoritat competent: l’autoritat central d’un Estat membre (o d’una Comunitat Autònoma) competent per a l’organització dels controls oficials en l’àmbit de la producció ecològica de conformitat amb les disposicions establertes per la normativa europea sobre producció i etiquetat dels productes ecològics o qualsevol altra autoritat a què s’hagi atribuït aquesta competència.

(3) autoritat de control: una organització pública administrativa d’un Estat membre a què l’autoritat competent li hagi conferit, de manera total o parcialment, les seves competències d’inspecció i certificació en l’àmbit de la producció ecològica de conformitat amb les disposicions establertes per la normativa europea sobre producció i etiquetat dels productes ecològics.

(4) organisme de control: una entitat tercera privada i independent que dugui a terme la inspecció i la certificació en l’àmbit de la producció ecològica de conformitat amb les disposicions establertes per la normativa europea sobre producció i etiquetat dels productes ecològics.

Més informació:

Data d'actualització: 23.03.2018