Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Informació general  > Producció ramadera ecològica
 

Producció ramadera ecològica

Vaques pasturant

El sistema de producció ramadera ecològica implica l'adopció d'una sèrie de criteris i tècniques generals, que es poden resumir en:


Origen del bestiar

El bestiar ecològic haurà de néixer i créixer en explotacions ecològiques, tot i que a efectes de cria, podran portar-se animals no ecològics a una explotació, en condicions específiques. Aquests animals i els seus productes es podran considerar ecològics després de superar un període de conversió adequat.

Els animals existents a l'explotació a l'iniciar-se el període de conversió i els seus productes es podran considerar ecològics després de superar aquest període.

 

Pràctiques pecuàries i condicions d'estabulació

S'haurà de proporcionar un espai i unes condicions vitals suficients i adequades a la llibertat de moviments, suficient renovació d'aire, il·luminació, temperatura, i altres necessitats requerides per a cada tipus de bestiar.

El bestiar tindrà accés permanent a zones a l'aire lliure, preferiblement enherbades, sempre que les condicions atmosfèriques i l'estat del sòl ho permetin.

El nombre d'animals serà limitat amb l'objecte de minimitzar el sobrepastoreig i la deterioració, l'erosió i la contaminació del sòl causada pels animals i l'escampat dels seus excrements.

El bestiar ecològic es mantindrà, en principi, separat d'altres tipus de bestiar.

Es reduirà al mínim el temps de transport dels animals, així com qualsevol tipus de patiment, inclosa la mutilació i el moment del sacrifici.

Reproducció

Per a la reproducció s'utilitzaran mètodes naturals, tot i que es permet la inseminació artificial. No es permet la inducció de la reproducció mitjançant el tractament amb hormones o substàncies similars, ni altres formes com la clonació o la transferència d'embrions.

S'escolliran les races adequades, el que contribuirà també a la prevenció de tot patiment i a evitar la necessitat de mutilar animals.

Alimentació

S'haurà de proporcionar una dieta equilibrada i ajustada a les necessitats i al metabolisme propi de cada tipus de bestiar i a cada etapa de creixement, sense forçar el seu temps natural de creixement o maduració.

Els aliments emprats procediran de cultiu ecològic i preferentment de la pròpia finca. Una part de la ració podrà contenir aliments en fase de conversió a l'agricultura ecològica.

S'evitarà l'ús de tota classe de substàncies que puguin modificar o alterar els processos fisiològics naturals del bestiar, o perjudicar la qualitat del producte final. Les matèries primes vegetals d’origen no ecològic, les matèries primes d’origen animal i mineral, els additius per a pinsos, així com determinats productes que s'utilitzen en nutrició animal o com a coadjuvants tecnològics, només s'utilitzaran si han estat autoritzats per al seu ús en producció ecològica.

No es permet l'ús de factors de creixement ni aminoàcids.

Els mamífers en fase de cria s'hauran d'alimentar amb llet natural, preferiblement materna.

Neteja

Els allotjaments, recintes, equips i utensilis s’hauran de netejar i desinfectar convenientment a fi d’evitar les infeccions múltiples i el desenvolupament d’organismes portadors de gèrmens. En l'annex VII del Reglament (CE) 889/2008 s'especifiquen els productes de neteja i desinfecció que es poden utilitzar en ramaderia ecològica però cal tenir en compte les consideracions que es detallen en el següent document:

Sanitat

La prevenció de malalties es basarà en la selecció de les races i les estirps, les pràctiques de gestió pecuària, els pinsos d’alta qualitat i l'exercici, càrregues ramaderes adequades i una estabulació apropiada en bones condicions higièniques.

Les malalties es tractaran immediatament per evitar el sofriment dels animals; es podran utilitzar medicaments veterinaris al·lopàtics de síntesi, inclosos els antibiòtics, quan sigui necessari i sota condicions estrictes, quan l'ús de productes fitoterapèutics, homeopàtics i d'altres tipus no resulti apropiat; en particular s'establiran restriccions respecte als tractaments i al període d'espera.

Està permès l'ús de medicaments veterinaris immunològics i es permetran els tractaments lligats a la protecció de la salut humana o animal imposats sobre la base de la legislació comunitària.

 

 

Més informació:


Data d'actualització: 31.10.2017