Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Normes de producció aqüícola

Aquicultura

S'aplicaran les següents normes de producció aqüícola:


Orígen dels animals

L’aqüicultura ecològica es basarà en la cria d’alevins a partir de reproductors ecològics procedents d’explotacions ecològiques.

Quan no existeixi possibilitat d’obtenir alevins procedents de reproductors ecològics o d’explotacions ecològiques, podran emportar-se a l’explotació animals no obtinguts ecològicament, en condicions específiques.

Pràctiques aqüícoles

Pel que fa a les pràctiques d’aqüicultura:

 1. el personal encarregat dels animals haurà de tenir els coneixements bàsics i les tècniques necessaris en matèria de sanitat i benestar animal,
 2. les pràctiques de l’aqüicultura, incloses l’alimentació, el disseny de les instal·lacions, la càrrega de peixos i la qualitat de l’aigua, s’hauran d’ajustar a les necessitats de desenvolupament i a les necessitats fisiològiques i de comportament dels animals,
 3. les pràctiques de l’aqüicultura reduiran al mínim els efectes negatius de l’explotació sobre el medi ambient, entre altres, la fuga d’animals de l’aqüicultura,
 4. els animals ecològics es mantindran apartats d’altres animals de l’aqüicultura,
 5. el transport es realitzarà garantint el manteniment del benestar dels animals,
 6. es reduirà al mínim el sofriment dels animals, fins i tot en el moment del sacrifici;

Reproducció

Pel que fa a la reproducció:

 1. no es podrà recórrer a la inducció poliploide artificial, hibridació artificial, clonació ni a la producció d’estirps d’un sol sexe, llevat de per selecció manual,
 2. s’elegiran les estirps adequades,
 3. s’establiran condicions específiques per a la gestió de les poblacions reproductores, la cria i la producció de juvenils;

Alimentació

Pel que fa als pinsos per a peixos i crustacis:

 1. els animals seran alimentats amb pinsos que cobreixin les seves necessitats nutritives en les diferents etapes del seu desenvolupament,
 2. la part del pinso que sigui vegetal procedirà de l’agricultura ecològica i la part del pinso derivat d’animals aquàtics procedirà d’una explotació pesquera sostenible,
 3. les matèries primes vegetals d’origen no ecològic, les matèries primeres d’origen animal i mineral, els additius per a l’alimentació animal, així com determinats productes que s’empren en nutrició animal o com a coadjuvants tecnològics només s’empraran si han estat autoritzats per al seu ús a la producció ecològica de conformitat amb l’article 1
 4. no s’utilitzaran factors de creixement ni aminoàcids sintètics;

Pel que fa als mol·luscs bivalves i altres espècies no alimentades per l’home però que s’alimenten de plàncton natural:

 1. aquests animals, que s’alimenten per filtració, cobriran totes les seves necessitats nutricionals en la naturalesa, llevat del cas dels juvenils criats en instal·lacions d’incubació i en vivers,
 2. es criaran en aigües que reuneixin els criteris de les zones de classes A o B definides a l’annex II del Reglament 854/2004.
 3. les zones de cria tindran una alta qualitat ecològica segons es defineix en la Directiva 2000/60/CE i, en espera de la seva aplicació, d’una qualitat equivalent a les aigües designades en la Directiva 2006/113/CE;

Sanitat

Pel que fa a la prevenció de malalties i al tractament veterinari:

 1. la prevenció de malalties es basarà en el manteniment dels animals en condicions òptimes mitjançant una ubicació apropiada de les explotacions, un disseny òptim de les instal·lacions, l’aplicació de bones pràctiques de gestió aqüícola, inclosa la neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions, pinsos d’alta qualitat i densitat de peixos adequades, així com en la selecció de races i estirps,
 2. les malalties es tractaran immediatament per evitar el sofriment dels animals; es podran utilitzar medicaments veterinaris al·lopàtics de síntesis, inclosos els antibiòtics, sota condicions estrictes, quan sigui necessari i l’ús de productes fitoterapèutics, homeopàtics i d’altres tipus no resulti apropiat; en particular s’establiran restriccions respecte dels tractaments i dels períodes d’espera,
 3. està permès l’ús de medicaments veterinaris immunològics,
 4. es permetran tractaments relacionats amb la protecció de la salut humana i animal imposats sobre la base de la legislació comunitària;

Pel que fa a la neteja i desinfecció, als estanys, les gàbies, els locals i les instal·lacions només es podran utilitzar productes de neteja i desinfecció que hagin estat autoritzats per a la seva utilització a la producció ecològica.

 

Més informació:


Data d'actualització: 01.01.2009