Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Producció d'algues

algues

La collita d’algues silvestres o parts d’elles que creixen naturalment al mar es considerarà un mètode de producció ecològic sempre que:

  1. les zones de cria tinguin una alta qualitat ecològica (segons es defineix en la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, i, en espera de la seva aplicació, d’una qualitat equivalent a les aigües designades en la Directiva 2006/113/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la qualitat exigida a les aigües per a cria de mol·luscs, i no siguin inadequades des del punt de vista sanitari ). En espera de que s’adoptin normes més detallades per a la seva aplicació, no es recolliran algues silvestres comestibles en zones que no reuneixin els criteris de les zones de classe A o classe B definits a l’annex II del Reglament CE) 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques per a l’organització de controls oficials dels productes d’origen animal destinats al consum humà.
  2. la collita no afecti l’estabilitat a llarg termini de l’hàbitat natural o el manteniment de les espècies de la zona.

 

El cultiu d’algues es realitzarà en zones costaneres de característiques mediambientals i sanitàries com a mínim equivalents a les assenyalades a l’apartat 1 per tal que es considerin ecològiques. A més:

  1. s’utilitzaran pràctiques sostenibles en totes les fases de la producció des de la recollida d’algues joves fins a la collita d’algues adultes;
  2. per garantir el manteniment d’un ampli patrimoni genètic, periòdicament s’han de recollir algues joves per complementar les poblacions criades en una explotació;
  3. no s’utilitzaran fertilitzants, excepte en instal·lacions protegides, i només si han estat autoritzats per al seu ús a la producció ecològica amb aquesta finalitat de conformitat amb l’article 16.

Data d'actualització: 01.01.2009