Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Principis i objectius


Introducció

Plantacions de cultiu ecològic

La Producció Agrària Ecològica (PAE) és un mètode d'obtenció de productes agraris i alimentaris que posa un especial èmfasi en la utilització de productes i tècniques el més naturals possibles, excloent totes aquelles que potencialment poden malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient en que es realitza aquesta obtenció.

La normativa que regula aquest mètode de producció agrària és d'aplicació en tots aquells productes que, procedents de l'agricultura, inclosa l'aqüicultura, es comercialitzin o es vagin a comercialitzar com ecològics:

 1. productes agraris vius o no transformats;
 2. productes agraris transformats destinats a ser utilitzats per a l'alimentació humana;
 3. aliments per als animals;
 4. material de reproducció vegetativa i llavors per al cultiu.

 

Els productes de la caça i de la pesca d'animals salvatges no es consideraran  producció ecològica.

Aquest sistema comprèn totes les activitats de producció, elaboració, manipulació i comercialització d'aquest tipus de productes, tant d'origen vegetal com animal.

L'aplicació d'aquest sistema d'obtenció de productes agraris i alimentaris implica que totes les empreses que hi participen han de complir una normativa europea, i estar sotmeses al control i la certificació realitzada per una sèrie d'organismes de control, per tal d'oferir una garantia suficient als consumidors.

La producció ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors per productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals. Així doncs, els mètodes de producció ecològics exerceixen un paper social doble, aportant, d’una banda, productes ecològics a un mercat específic que respon a la demanda dels consumidors i, per un altre, béns públics que contribueixen a la protecció del medi ambient, al benestar animal i al desenvolupament rural.

Les explotacions agràries que desenvolupin produccions agroalimentàries ecològiques es gestionaran d’acord amb els requisits aplicables a la producció ecològica. Tanmateix, una explotació pot dividir-se en unitats (o instal·lacions de producció aqüícola) clarament diferenciades, de les quals no totes hauran d'estar gestionades d’acord amb la producció ecològica. Pel que respecta als animals, hi haurà d’haver diferents espècies. Pel que respecta a l’aqüicultura, podran ser presents les mateixes espècies, sempre que hi hagi una separació adequada entre les instal·lacions de producció. Pel que respecta a les plantes, hi haurà d’haver diferents varietats que puguin diferenciar-se fàcilment.

En els casos en els quals no totes les unitats de l’explotació agrícola es destinin a la producció ecològica, l’agricultor mantindrà la terra, els animals i els productes que s’utilitzin per a la producció ecològica o es produeixin en les unitats ecològiques separats d’aquells que s’utilitzin o produeixin en les unitats no ecològiques, i mantindrà un registre documental adequat que demostri l'esmentada separació.

Objectius

La producció agroalimentària ecològica perseguirà els següents objectius generals:

 1. Assegurar un sistema viable de gestió agrari que:
  1. respecti els sistemes i els cicles naturals i preservi i millori la salut del sòl, l’aigua, les plantes i els animals i l’equilibri entre ells
  2. contribueixi a assolir un alt grau de biodiversitat
  3. faci un ús responsable de l’energia i dels recursos naturals com l’aigua, el sòl, les matèries orgàniques i l’aire
  4. compleixi rigoroses normes de benestar animal i respongui a les necessitats de comportament pròpies de cada espècie;
  5. obtenir productes d’alta qualitat;

 2. Obtenir una àmplia varietat d’aliments i altres productes agrícoles que responguin a la demanda dels consumidors de productes obtinguts mitjançant processos que no danyin el medi ambient, la salut humana, la salut i el benestar dels animals ni la salut de les plantes.

Principis generals

La producció ecològica estarà basada en els següents principis:

 1. el disseny i la gestió adequades dels processos biològics basats en sistemes ecològics que utilitzin recursos naturals propis del sistema mitjançant mètodes que:
  1. utilitzin organismes vius i mètodes de producció mecànics
  2. desenvolupin cultius i una producció ramadera vinculats al sòl o una aqüicultura que respecti el principi de l’explotació sostenible de la pesca
  3. excloguin l’ús d'OMG i productes produïts a partir de o mitjançant OMG, llevat de medicaments veterinaris,
  4. estiguin basats en l’avaluació de riscs, i en l’aplicació de mesures cautelars i preventives, si procedeix

 2. la restricció del recurs a medis externs. En cas necessari o si no s’apliquen els mètodes i les pràctiques adequades de gestió esmentades en la lletra a), es limitaran a:
  1. medis procedents de la producció ecològica
  2. substàncies naturals o derivades de substàncies naturals
  3. fertilitzants minerals de baixa solubilitat

 3. l’estricta limitació de l’ús de mitjans de síntesi en casos excepcionals quan:
  1. no existeixin les pràctiques adequades de gestió,
  2. els mitjans externs esmentats a la lletra b) no estiguin disponibles al mercat, o
  3. l’ús dels mitjans externs esmentats en la lletra b) contribueixin a efectes mediambientals inacceptables;

 4. l’adaptació de la normativa, en cas que sigui necessari, de les normes de la producció ecològica tenint en compte la situació sanitària, les diferències regionals climàtiques així com les condicions, les fases de desenvolupament i les pràctiques ramaderes específiques locals.

Conversió envers la producció ecològica

Tota explotació que comenci a dedicar-se a la producció ecològica estarà subjecta a les següents normes:

 1. el període de conversió començarà, com molt aviat, quan l’operador notifiqui la seva activitat a les autoritats competents i sotmeti la seva explotació, en l'àmbit territorial de Catalunya, al règim de control del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
 2. durant el període de conversió seran d’aplicació totes les normes establertes per la normativa vigent que regula la producció agroalimentària ecològica
 3. la normativa estableix períodes de conversió específics per als diferents tipus de cultiu o de producció animal
 4. quan una explotació o unitat estigui dedicada en part a la producció ecològica i en part en fase de conversió a la producció ecològica, l’operador mantindrà separats els productes obtinguts ecològicament i els productes obtinguts durant la fase de conversió, i els animals separats o fàcilment separables, i mantindrà un registre documental adequat que demostri l'esmentada separació
 5. per a determinar el període de conversió anteriorment esmentat, es podrà tenir en compte un període immediatament anterior a la data de l'inici del període de conversió, sempre i quan en aquest període anterior es pugui demostrar que s'han presentat determinades condicions
 6. els animals i els productes animals produïts durant el període de conversió a què es refereix la lletra c) no podran ser posats en venda utilitzant les indicacions relatives a la producció ecològica en l’etiquetatge i la publicitat dels productes

Les següents publicacions proporcionen més informació respecte del procés de conversió:


Data d'actualització: 11.06.2018