Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Informació general  > Importació de països tercers
 

Importació de països tercers

Sac de gra ecològic

El desenvolupament del sector de la producció i elaboració de productes agroalimentàris ecològics ha propiciat un comerç internacional d'aquesta mena de productes cada cop més important. Molts dels productes alimentaris transformats, o dels productes destinats a l'alimentació animal, incorporen ingredients i productes procedents dels més variats orígens, sovint de països tercers.

Els productes ecològics procedents de països tercers importats per qualsevol Estat membre de la Unió Europea es podran comercialitzar o utilitzar en el mercat comunitari en aliments destinats a la seva comercialització, utilitzant en el seu etiquetat o publicitat les indicacions protegides de la producció agrària ecològica, sempre que aquests productes s'hagin produït i obtingut de conformitat amb normes de producció i disposicions de control equivalents a les establertes per la legislació comunitària.

Els productes importats han d'estar coberts per un certificat emès per l'autoritat competents o per l'autoritat o organisme de control reconegut del país tercer en qüestió.

L'avaluació de l'equivalència dels productes importats ha de tenir en compte les normes internacionals establertes en el Codex Alimentarius (CAC/GL 32. Directrius per a la Producció, Elaboració, Etiquetat i Comercialització d'Aliments Produïts Orgànicament).

Existeix una llista de països tercers en els que la Comissió Europea ha reconegut l'existència de normes de producció i control equivalents a les previstes en la legislació comunitària. Pel que fa als països tercers no inclosos en aquesta llista, la Comissió ha de crear una llista d'autoritats i organismes de control amb competència reconeguda per a garantir la realització de controls i la certificació en els països tercers de que es tracti.

Correspon a l'autoritat competent de cada Estat membre gestionar els temes relacionats amb les importacions que es produeixin en el seu territori. En el cas de l'Estat espanyol, l'autoritat competent és el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (Subdirecció General de Qualitat Agroalimentària i Agricultura Ecològica, Paseo de la Infanta Isabel, 1 - 28014 Madrid - Telèfon 9134754780), tot i que, un cop efectuats els tràmits preliminars, el sistema de control aplicable a l'importador li correspon al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Més informació:

Data d'actualització: 01.07.2015