Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Informació general  > Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica


Presentació

Logotip del Consell Català de la Producció Agroalimentària Ecològica

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) es va crear l'any 1994, mitjançant el Decret 28/1994, inicialment com a òrgan desconcentrat del llavors Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), per tal d'exercir les funcions d'autoritat única de control dels productes procedents de producció agrària ecològica a Catalunya.

Mitjançant la Llei 15/2000, de 29 de desembre, es va procedir a dotar-lo de la naturalesa de corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d'obrar, per tal d'adaptar-lo al compliment de les funcions derivades del règim aplicable a la producció agrària ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris que estableix el Reglament (CEE) 2092/91, del Consell, de 24 de juny de 1991).

El Decret 180/2001, de 26 de juny (modificat pel Decret 269/2001, de 9 d'octubre) va aplicar aquest canvi de naturalesa i va modificar l'estructura i adaptar les funcions del Consell al nou context jurídic i també al compliment dels requisits marcats per la norma europea EN 45011 (o el seu equivalent internacional ISO 65), que estableix els criteris generals que han de complir els organismes de certificació de producte.

L'any 2014, mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener, es va regular la producció agroalimentària ecològica a Catalunya i es va actualitzar la naturalesa i règim de funcionament del Consell, així com les seves finalitats i competències, i el seu règim de finançament.

Funcions del CCPAE

D'acord amb la seva normativa reguladora, són funcions del Consell:

 1. Aplicar el sistema de control al qual han d'estar sotmesos tots els operadors(1) de productes procedents del sistema de producció agrària ecològica, tal com preveu la normativa vigent en aquesta matèria.
 2. Difondre el coneixement i l'aplicació dels sistemes de producció ecològica i dels productes que se n'obtenen.
 3. Proposar al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural actuacions en matèria de producció agrària ecològica.
 4. Proposar al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, per a la seva aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Reglament de règim intern del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica(2).
 5. Proposar al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a la seva aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Quadern de normes tècniques de la producció agrària ecològica(3).
 6. Gestionar el Registre d'operadors (1) de productes procedents de la producció agrària ecològica.
 7. Totes les altres funcions l'exercici de les quals li puguin ser delegades pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per resultar necessàries per al compliment de les finalitats que té encomanades.
   
  (1) Operador: la persona física o jurídica que produeixi, elabori o importi de països tercers productes agraris i alimentaris per a la seva comercialització, o que comercialitzi aquests productes.
  (2) Aprovat mitjançant l'Ordre d'11 d'octubre de 2001
  (3) Aprovat mitjançant la Resolució de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries de 26 de juliol de 2006

Composició del CCPAE

Formaran part del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica els operadors titulars d'empreses de producció, d'elaboració, d'importació i/o comercialització de productes ecològics que figurin degudament inscrits al Registre que estableix aquest Decret.

Els òrgans de govern del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica són la Junta Rectora i el president del Consell, que exercirà les funcions de president de la Junta Rectora.

Són òrgans executius del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica el Comitè de certificació i el director tècnic.

Tots els operadors que vulguin utilitzar les indicacions protegides de la producció agrària ecològica hauran de notificar la seva activitat al Consell i sotmetre's al seu sistema de control.

Registre d'operadors del CCPAE

El Consell te al seu càrrec el Registre d'operadors amb les seccions següents:

 1. Secció d'operadors titulars d'empreses agràries de producció
 2. Secció d'operadors titulars d'empreses elaboradores
 3. Secció d'operadors titulars d'empreses importadores de països tercers
 4. Secció d'operadors titulars d'empreses de comercialització

Les sol·licituds d'inscripció s'adreçaran al Consell, acompanyades de la documentació exigida en el corresponent procés d'inscripció al registre.

El Consell denegarà, de forma total o parcial, les sol·licituds d'inscripció que no s'ajustin als preceptes dels procés d'inscripció o quan les activitats a desenvolupar pel sol·licitant no permetin el compliment de les normes de la producció agroalimentària ecològica. Contra les resolucions del Consell es podrà interposar recurs d'alçada davant del Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

La inscripció en el Registre d'operadors no eximeix als interessats de l'obligació d'inscriure's en altres registres que resultin obligatoris en funció de les activitats i situacions particulars de cada empresa.

Junta Rectora del CCPAE

La Junta Rectora estarà formada per:

 1. El president del Consell,
 2. Tres vocals representants dels titulars d'explotacions de producció,
 3. Tres vocals representants dels titulars d'empreses elaboradores, d'empreses importadores de països tercers i/o d'empreses comercialitzadores,
 4. Tres vocals representants dels consumidors, i Tres vocals en representació de la Generalitat de Catalunya: un del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, un del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, i un del Departament de Medi Ambient.


El president del Consell serà nomenat pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, a proposta de la Junta Rectora i d'entre els seus vocals.

Els vocals de la Junta Rectora escolliran, d'entre els seus membres, un vicepresident.

Els vocals representants de la producció, l'elaboració, la importació i la comercialització seran elegits democràticament en cada subsector, d'acord amb les normes que sobre procediment electoral estableix el Reglament de règim interior del Consell, pels inscrits a la secció corresponent del Registre i d'entre els mateixos inscrits.

Els vocals representants dels consumidors seran designats per l'Institut Català de Consum d'entre les organitzacions representatives dels interessos dels consumidors de l'àmbit territorial de Catalunya. Com a mínim, un d'aquests vocals haurà de representar els interessos dels consumidors de productes agroalimentaris ecològics.

El mandat dels vocals de la Junta Rectora tindrà una durada de quatre anys, amb possibilitat de reelecció.

Comitè de certificació

El Comitè de certificació està format per dos tècnics de l'àrea de certificació del Consell i un tècnic qualificat designat pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Els informes emesos pel Comitè de certificació tenen caràcter vinculant, i correspon al president del Consell dictar la proposta de resolució. L'interessat disposa d'un termini de deu dies per fer les al·legacions que trobi oportunes. Transcorregut aquest termini el president dicta l'oportuna resolució, contra la qual es pot presentar recurs d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Les funcions del Comitè de certificació són les següents:

 1. Informar sobre les sol·licituds d'inscripció i/o d'ampliació de la inscripció al Registre d'operadors
 2. Informar sobre la qualificació i la desqualificació dels productes que han de portar indicacions de la producció agrària ecològica
 3. Informar sobre la conveniència d'iniciar un expedient sancionador
 4. Informar sobre la suspensió cautelar de la inscripció, d'acord amb el que preveu la normativa vigent sobre procediment administratiu
 5. En general, vetllar pel bon compliment de la normativa vigent de producció agrària ecològica.

El Comitè de certificació funciona en ple, sens perjudici de poder encarregar l'estudi, per motius de racionalització del treball, a un o dos dels seus membres. Els informes del Comitè, però, són emesos i signats pels seus tres components, que decideixen per majoria.

El Comitè, per majoria dels seus membres, pot recaptar l'assessorament d'especialistes independents i de reconegut prestigi quan ho consideri convenient per emetre els seus informes.

Els membres de la Junta Rectora poden tenir accés als informes elaborats pel Comitè de certificació.

Estructura del CCPAE

El Consell s'estructura en tres àrees de treball: certificació, inspecció i afers generals, sota la direcció i la coordinació del director(a) tècnic(a).

 • L'àrea de certificació comptarà amb responsables tècnics especialistes en les diferents tipologies d'operadors inscrits i vetllarà per la qualitat de la certificació emesa pel Consell.
 • L'àrea d'inspecció comptarà amb responsables tècnics especialistes en els diferents tipus de produccions realitzades pels operadors sotmesos al règim de control del Consell, els quals vetllaran per la qualitat d'aquest règim i coordinaran l'actuació dels inspectors.
 • L'àrea d'afers generals comptarà amb un(a) responsable que assumirà els temes relacionats amb els recursos humans i materials, la gestió econòmica, les actuacions de promoció i l'administració i la secretaria del Consell, així com qualsevol altra qüestió de caràcter general no atribuïda a les altres àrees de treball.


La selecció del personal que ha de prestar serveis al Consell ha de realitzar-se mitjançant convocatòria que garanteixi la suficient publicitat i on es faran constar els requisits de participació dels aspirants i els mèrits a valorar, els quals seran valorats per la Junta Rectora.

Contacte i tràmits

Per a dirigir-se al Consell:

Seu del CCPAE:
Avinguda Meridiana, 38
08018 Barcelona
Tel. 935 524 790
Fax: 935 524 791
Correu electrònic: ccpae.daam@gencat.cat
Pàgina web: www.ccpae.org


Els tràmits s'han de realitzar presencialment a la seu del Consell o, en certs casos, també es poden realitzar a través de la seva pàgina web.


Data d'actualització: 06.07.2018