Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Mitjans de lluita fitosanitària ...
 

Mitjans de lluita fitosanitària utilitzables en producció ecològica

Fitos

 

 

 

En aquest apartat podeu consultar la base de dades dels productes fitosanitaris utilitzables en producció ecològica, establerta pel Comitè de Sanitat Vegetal en Producció Ecològica, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), encarregat de planificar i coordinar les actuacions del DARP en matèria de sanitat vegetal en producció ecològica.

També s'estableix un sistema de consulta per tal poder preguntar si un determinat producte es pot utilitzar en producció ecològica o no. Al final d’aquesta pàgina es poden consultar les consultes prèvies que ja han estat resoltes.


Base de dades de productes fitosanitaris utilitzables en producció ecològica

La base de dades dels productes fitosanitaris utilitzables en producció ecològica s'ha confeccionat a partir de la normativa general que regula la comercialització dels els productes fitosanitaris (establerta pel Reglament (CE) 1107/2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris) i, per l'altra banda, per la normativa específica que regula la producció ecològica (establerta pel Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i pel Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, que estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control).

En la base de dades, a la que podeu accedir a través del següent enllaç, trobareu el nom comercial, el formulat (substàncies actives que composen el producte), el número de registre i la funció del producte. També hi trobareu un enllaç que us permetrà accedir a la fitxa tècnica del producte en el Registre de Productes Fitosanitaris, on es pot consultar el seu àmbit d’ús, les condicions d’autorització i la resta d'informació oficial del mateix.

IMPORTANT! 

Aquesta base de dades s'actualitza periòdicament, pel fet que progressivament es retiren substàncies actives, alhora que se n'autoritzen altres noves, o es modifiquen les condicions d'utilització. Així doncs, cal tenir en compte que el seu contingut pot haver experimentat variacions que no apareixeran recollides fins la següent actualització. 

La versió actual de la base de dades és de 05/03/18.

 

AUTORITZACIONS EXCEPCIONALS

D’acord amb el que preveu l’article 53 del Reglament CE 1107/2009 de 21 d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, en circumstàncies especials un estat membre pot autoritzar per un període màxim de 120 dies la comercialització de productes fitosanitaris per a una utilització controlada i limitada si aquesta mesura fos necessària degut a una situació d’emergència en matèria fitosanitària que no pugui controlar-se per altres mitjans de defensa ja disponibles.

En la següent taula figuren els formulats fitosanitaris aptes en agricultura ecològica autoritzats excepcionalment a Catalunya pel MAPAMA en les condicions que s’hi detallen:

 

 

Matèria activa Nom comercial Utilitat Cultiu Dosis Núm. Aplicacions màximes Termini seguretat (dies) Inici període d'utilització Final període d'utilització

(E,Z,Z) (3,8,11) tetradecatrienil acetat + (E,Z) (3,8) tetradecadienil acetat

Productes fitosanitaris formulats a base de (E,Z,Z) (3,8,11) tetradecatrienil acetat + (E,Z) (3,8) tetradecadienil acetat

Difusor de vapor (VP)

 

 

Feromona per a confusió sexual contra Tuta absoluta

Tomàquet sota hivernacle

 

 

1000 difusors/ha

 o

300 difusors/ha

segons tipus de difusor

1

NP

15/02/2018

 

15/08/2018

14/04/2018

 

14/10/2018

Aureobasidium pullulans (CEPA DSM 14940) 25% (2,5 X 109 CFU/G) + Aureobasidium pullulans (CEPA DSM 14941) 25% (2,5 X 109 CFU/G) p/p [WG]

BLOSSOM PROTECT

Tractament bactericida contra Erwinia amylovora (Foc bacterià)

Perera

1,5 Kg/Ha per arbres amb 2 metres d'alçada de copa de l'arbre

0,75 Kg/Ha per arbres amb 1 metre d'alçada de copa de l'arbre

5

NP

15/02/2018

15/05/2018

Saponines

SAP-20; GOLDSAP; KILLER STIM; SAPONIL-Gr; SAPONIL

Mol·lusquicida contra cargol poma

Arròs

En funció del producte utilitzat

1

NP

11/05/2018

01/09/2018

14/06/2018

30/10/2018

Spinosad 48%

SPINTOR

Insecticida contra Drosophila suzukii

Cirerer

0,25 L/ha

2

7

10/04/2018

08/08/2018

Deltametrin 0,015 mg/ud (Trampa+insecticida+atraient)

FLYPACK DACUS

Captura massiva contra Bactrocera oleae

Olivera

Màxim 100 unitats/ha

1

NP

26/04/2018

15/08/2018

Lambda cihalotrin 7,5 mg/ud (Trampa+insecticida+atraient)

CONETRAP AMPHOS-DACUS

Captura massiva contra Bactrocera oleae

Olivera

Superfície 2 a 10 ha: 35-50 unitats/ha

Superfície 10 a 200 ha: 20-35 unitats/ha

Superfície major 200 ha: 10-20 unitats/ha

1

NP

26/04/2018

15/08/2018

Proteïnes hidrolitzades 5% p/p, 5,4% p/v (Trampa+insecticida+atraient)

DACUS TRAP

Captura massiva contra Bactrocera oleae

Olivera

50-100 unitats/ha

1

NP

26/04/2018

15/08/2018

(E,Z)(2,13) octadecadienil i (E,Z)(3,13) octadecadienil

Productes fitosanitaris formulats a base d'(E,Z)(2,13) octadecadienil i (E,Z)(3,13) octadecadienil

Confusió sexual contra Zeuzera pyrina

Fruiters de Pinyol, Fruites de llavor, Avellaner, Ametller, Noguer, Olivera, Magraner, Garrofer (només Tarragona)

300 difusors/ha  

1

NP

09/05/2018

25/08/2018

(E,Z,Z)(3,8,11) tetradecatrienil acetat i (E,Z)(3,8) tetradecadienil acetat

Productes fitosanitaris formulats a base d'(E,Z,Z)(3,8,11) tetradecatrienil acetat i (E,Z)(3,8) tetradecadienil acetat

Confusió sexual contra Tuta absoluta en hivernacle

Tomàquet

De 300 a 1000 difusors/ha depenent del difusor utilitzat

1

NP

15/08/2018

14/10/2018

 

(E,Z,Z) (3,8,11) tetradecatrienil acetat + (E,Z) (3,8) tetradecadienil acetat

Productes fitosanitaris formulats a base de (E,Z,Z) (3,8,11) tetradecatrienil acetat + (E,Z) (3,8) tetradecadienil acetato

Difusor de vapor (VP)

 

 

Feromona para confusión sexual contra Tuta absoluta

Tomàquet sota hivernacle

 

 

1000 difusors/ha

 o

300 difusors/ha

 segons tipus de difusor

1

NP

15/02/2018

 

15/08/2018

14/04/2018

 

14/10/2018

DETERMINATS MITJANS DE DEFENSA FITOSANITÀRIA (MDF)

A més dels productes fitosanitaris, la normativa general espanyola també reconeix altres productes destinats a la defensa sanitària que no tenen condició de fitosanitaris. Fins l'any 2014, existien els productes coneguts com a "altres medis de defensa fitosanitària" (AMDF), regulats per l'Ordre APA 1470/2007 de 24 de maig, categoria que ja ha estat derogada, tot i que de moment estem en un període transitori durant el qual els productes AMDF encara es poden seguir comercialitzant, fins el moment en que el MAGRAMA determini si finalment aquests productes s'hauran d'inscriure en el Registre de productes fitosanitaris, o bé poden ser considerats dins d'altres categories diferents, com ara productes fertilitzants, bioestimulants, etc. Així mateix, el MAGRAMA ha publicat el Reial Decret 951/2014 de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària, que estableix una nova categoria de productes, que es coneixeran com a "Mitjans de defensa fitosanitària" (MDF), i que inclouen exclusivament els organismes de control biològic, les trampes i altres medis o dispositius de monitoreig que no estiguin directament vinculats amb el control de plagues. Per consultar el llistat d'organismes vius per a la lluita biològica, que publica el MAGRAMA, tots ells utilitzables en producció ecològica, cliqueu aquí. Si voleu consultar el Registre de determinats Mitjans de defensa fitosanitaria del MAGRAMA, cliqueu aquí.

SUBSTÀNCIES BÀSIQUES

Substància bàsica1: aquella substància activa que no és una substància preocupant, que no té la capacitat intrínseca de produir alteracions endocrines o efectes neurotòxics o immunotòxics, no s’utilitza principalment amb fins fitosanitaris, però resulta útil amb fins fitosanitaris, utilitzada directament en un producte format per la substància i un simple diluent, i no es comercialitza com a producte fitosanitari.

1 segons l’article 23 del Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris.

Les substàncies bàsiques s’aproven per reglament de la Comissió, i les seves condicions d’ús (cultiu, dosi, etc.) s’especifiquen en el corresponent informe de la Direcció General de Salut i Consumidors (DGSANCO), tal i com es poden consultar obrint els enllaços del següent quadre de substàncies bàsiques aptes per al seu ús en agricultura ecològica.

Des del 7 de maig de 2016, arran de l’entrada en vigor d’una modificació del llistat de productes plaguicides que es poden utilitzar en producció ecològica2, es permet utilitzar determinades substàncies bàsiques en agricultura ecològica, sempre i quan estiguin incloses en la definició d’aliment3 i tinguin origen vegetal o animal. Aquestes substàncies no han d’utilitzar-se com a herbicides, sinó únicament per al control de plagues i malalties, d’acord amb les condicions d’ús establertes en el Reglament d’aprovació i en l’esmentat informe de la DGSANCO.

2 Annex II del Reglament 889/2008 de la Comissió, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007, modificat pel Reglament d’execució (UE) 2016/673 de la Comissió, de 29 d’abril de 2016.
3 segons l’article 2 del Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell.

 

SUBSTÀNCIES BÀSIQUES APTES PER AL SEU ÚS EN AGRICULTURA ECOLÒGICA
Substància bàsica Funció Núm. Reglament - Informe Data d'aprovació
Equisetum arvense Fungicida

462/2014

(SANTE/12386/2013)

7 maig 2016*
Chitosan Estimulador dels mecanismes de defensa naturals

563/2014

(SANTE/12388/2013)

7 maig 2016*
Fructosa Estimulador dels mecanismes de defensa naturals

1392/2015

(SANTE/12680/2014)

7 maig 2016*
Lecitina Fungicida

1116/2015

(SANTE/12798/2014)

7 maig 2016*
Sacarosa Estimulador dels mecanismes de defensa naturals

916/2014

(SANTE/11406/2014)

7 maig 2016*
Vinagre Fungicida i bactericida

1108/2015

(SANTE/12896/2014)

7 maig 2016*
Lactosèrum Fungicida

560/2016

(SANTE/12354/2015)

7 maig 2016*
 Oli de girasol  Fungicida  

1978/2016

(SANTE/10875/2016)
 2 desembre 2016
Urtica spp Insecticida, fungicida i acaricida

2017/419

(SANTE/11809/2016)

30 març 2017
Cervesa Mol·lusquicida

2017/2090

 (SANTE/11308/2017)

5 desembre 2017 
Pols de llavor de mostassa Fungicida per tractament de llavors de cereals

2017/2066

(SANTE/11309/2017) 

4 desembre 2017 
Oli de ceba Repel·lent emmascarador d'olor

2018/1295

(SANTE/10615/2018)

17 octubre 2018
Fosfat diamònic Atraient

2016/548

(SANTE/12351/2015)

12 novembre 2018*
Hidrogenocarbonat de sodi Fungicida

2015/2069

(SANTE/10667/2015)

12 novembre 2018*

* Data d'aprovació en producció ecològica.

 

Consulta de l'ús de productes i/o mitjans de lluita fitosanitària en producció ecològica

Si teniu dubtes de si un determinat producte el podeu utilitzar en producció ecològica, com a mitjà de defensa fitosanitària, abans d'utilitzar-lo i arriscar-vos a estar utilitzant un producte no apte per aquest tipus de producció, podeu fer-nos la consulta per correu electrònic, especificant amb quina finalitat voleu utilitzar aquest producte i adjuntant la seva fitxa tècnica, que us la pot proporcionar l'empresa responsable del producte, o bé el seu comercialitzador.


Data d'actualització: 20.06.2018