Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Mitjans de lluita fitosanitària ...
 

Mitjans de lluita fitosanitària utilitzables en producció ecològica

Fitos

 

 

 

En aquest apartat podeu consultar la base de dades dels productes fitosanitaris utilitzables en producció ecològica, establerta pel Comitè de Sanitat Vegetal en Producció Ecològica, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), encarregat de planificar i coordinar les actuacions del DARP en matèria de sanitat vegetal en producció ecològica.

També s'estableix un sistema de consulta per tal poder preguntar si un determinat producte es pot utilitzar en producció ecològica o no. Al final d’aquesta pàgina es poden consultar les consultes prèvies que ja han estat resoltes.


Base de dades de productes fitosanitaris utilitzables en producció ecològica

La base de dades dels productes fitosanitaris utilitzables en producció ecològica s'ha confeccionat a partir de la normativa general que regula la comercialització dels els productes fitosanitaris (establerta pel Reglament (CE) 1107/2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris) i, per l'altra banda, per la normativa específica que regula la producció ecològica (establerta pel Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i pel Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, que estableix les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control).

En la base de dades, a la que podeu accedir a través del següent enllaç, trobareu el nom comercial, el formulat (substàncies actives que composen el producte), el número de registre i la funció del producte. També hi trobareu un enllaç que us permetrà accedir a la fitxa tècnica del producte en el Registre de Productes Fitosanitaris, on es pot consultar el seu àmbit d’ús, les condicions d’autorització i la resta d'informació oficial del mateix.

IMPORTANT! 

Aquesta base de dades s'actualitza periòdicament, pel fet que progressivament es retiren substàncies actives, alhora que se n'autoritzen altres noves, o es modifiquen les condicions d'utilització. Així doncs, cal tenir en compte que el seu contingut pot haver experimentat variacions que no apareixeran recollides fins la següent actualització. La versió actual de la base de dades és de 04/04/16.

A la base de dades no figuren les possibles autoritzacions excepcionals d'ús de productes fitosanitaris per un període màxim de 120 dies que, per situacions d’emergència en matèria fitosanitària, pugui concedir el MAGRAMA, segons l’article 53 del Reglament (CE) 1107/2009.

DETERMINATS MITJANS DE DEFENSA FITOSANITÀRIA (MDF)

A més dels productes fitosanitaris, la normativa general espanyola també reconeix altres productes destinats a la defensa sanitària que no tenen condició de fitosanitaris. Fins l'any 2014, existien els productes coneguts com a "altres medis de defensa fitosanitària" (AMDF), regulats per l'Ordre APA 1470/2007 de 24 de maig, categoria que ja ha estat derogada, tot i que de moment estem en un període transitori durant el qual els productes AMDF encara es poden seguir comercialitzant, fins el moment en que el MAGRAMA determini si finalment aquests productes s'hauran d'inscriure en el Registre de productes fitosanitaris, o bé poden ser considerats dins d'altres categories diferents, com ara productes fertilitzants, bioestimulants, etc. Així mateix, el MAGRAMA ha publicat el Reial Decret 951/2014 de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària, que estableix una nova categoria de productes, que es coneixeran com a "Mitjans de defensa fitosanitària" (MDF), i que inclouen exclusivament els organismes de control biològic, les trampes i altres medis o dispositius de monitoreig que no estiguin directament vinculats amb el control de plagues. Per consultar el llistat d'organismes vius per a la lluita biològica, que publica el MAGRAMA, tots ells utilitzables en producció ecològica, cliqueu aquí. Si voleu consultar el Registre de determinats Mitjans de defensa fitosanitaria del MAGRAMA, cliqueu aquí.

SUBSTÀNCIES BÀSIQUES

Substància bàsica1: aquella substància activa que no és una substància preocupant, que no té la capacitat intrínseca de produir alteracions endocrines o efectes neurotòxics o immunotòxics, no s’utilitza principalment amb fins fitosanitaris, però resulta útil amb fins fitosanitaris, utilitzada directament en un producte format per la substància i un simple diluent, i no es comercialitza com a producte fitosanitari.

1 segons l’article 23 del Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris.

Les substàncies bàsiques s’aproven per reglament de la Comissió, i les seves condicions d’ús (cultiu, dosi, etc.) s’especifiquen en el corresponent informe de la Direcció General de Salut i Consumidors (DGSANCO), tal i com es poden consultar obrint els enllaços del següent quadre de substàncies bàsiques aptes per al seu ús en agricultura ecològica.

Des del 7 de maig de 2016, arran de l’entrada en vigor d’una modificació del llistat de productes plaguicides que es poden utilitzar en producció ecològica2, es permet utilitzar determinades substàncies bàsiques en agricultura ecològica, sempre i quan estiguin incloses en la definició d’aliment3 i tinguin origen vegetal o animal. Aquestes substàncies no han d’utilitzar-se com a herbicides, sinó únicament per al control de plagues i malalties, d’acord amb les condicions d’ús establertes en el Reglament d’aprovació i en l’esmentat informe de la DGSANCO.

2 Annex II del Reglament 889/2008 de la Comissió, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007, modificat pel Reglament d’execució (UE) 2016/673 de la Comissió, de 29 d’abril de 2016.
3 segons l’article 2 del Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell.

 

SUBSTÀNCIES BÀSIQUES APTES PER AL SEU ÚS EN AGRICULTURA ECOLÒGICA
Substància bàsica Funció Núm. Reglament - Informe Data d'aprovació
Equisetum arvense Fungicida

462/2014

(SANTE/12386/2013)

1 juliol 2014
Chitosan Estimulador dels mecanismes de defensa naturals

563/2014

(SANTE/12388/2013)

1 juliol 2014
Fructosa Estimulador dels mecanismes de defensa naturals

1392/2015

(SANTE/12680/2014)

1 octubre 2015
Lecitina Fungicida

1116/2015

(SANTE/12798/2014)

1 juliol 2015
Sacarosa Estimulador dels mecanismes de defensa naturals

916/2014

(SANTE/11406/2014)

1 gener 2015
Salix spp cortex Fungicida

1107/2015

(SANTE/12173/2014)

1 juliol 2015
Vinagre Fungicida i bactericida

1108/2015

(SANTE/12896/2014)

1 juliol 2015
Lactosèrum Fungicida

560/2016

(SANTE/12354/2015)

2 maig 2016
 Oli de girasol  Fungicida  

1978/2016

(SANTE/10875/2016)
 2 desembre 2016
Urtica spp Insecticida, fungicida i acaricida

2017/419

(SANTE/11809/2016)

30 març 2017

Consulta de l'ús de productes i/o mitjans de lluita fitosanitària en producció ecològica

Si teniu dubtes de si un determinat producte el podeu utilitzar en producció ecològica, com a mitjà de defensa fitosanitària, abans d'utilitzar-lo i arriscar-vos a estar utilitzant un producte no apte per aquest tipus de producció, podeu fer-nos la consulta per correu electrònic, especificant amb quina finalitat voleu utilitzar aquest producte i adjuntant la seva fitxa tècnica, que us la pot proporcionar l'empresa responsable del producte, o bé el seu comercialitzador.

CONSULTES REALITZADES SOBRE L'ÚS DE PRODUCTES EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
Nom comercial Tipus de producte Substància activa APTE NO APTE
 Afa Dacus BIA  AMDF cancel·lat  Proteïnes hidrolitzades   X
 Afa Dacus FD  AMDF cancel·lat  Proteïnes hidrolitzades  

 Evasiol  Substància bàsica  Equisetum  
 Tec-Bom  Producte fitosanitari  Sals potàssiques d’àcids grassos

 

Botryfun DMDF subjecte a la disposició transitòria del RD     

Data d'actualització: 30.03.2017