Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica

Premi_EAAE_Vertical

Aquest premi s'adreça a tots els centres d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, educació professional, educació especial i llar d’infants de Catalunya, amb l'objectiu de reconèixer i incentivar els projectes i línies de treball que aquests realitzen en la promoció del coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i de les seves implicacions socials i ambientals, tant a nivell de l'alumnat, com de la comunitat educativa en general.

Animats per aquest objectiu comú, l'Associació Vida Sana i la Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ensenyament i Territori i Sostenibilitat, creen aquest guardó, que ha de servir per apropar el treball de la pagesia i les empreses del sector agroalimentari a les noves generacions d'alumnes en formació, especialment la feina de totes aquelles persones que estan realitzant un esforç afegit pel que fa a la cura del medi ambient, com són els que treballen en el sector ecològic, pel seu innegable missatge pedagògic.

El premi neix amb la vocació de ser un aparador que permeti donar a conèixer les iniciatives i la bona feina que fan els centres educatius catalans, i posa de manifest la voluntat de donar suport a totes aquelles iniciatives orientades a promoure uns hàbits saludables i sostenibles en l’alimentació entre la infància i la joventut d’avui, que són els que demà decidiran quina alimentació volen i quins aliments trien.


Naturalesa del premi

S’atorgaran fins a un màxim de tres premis:

 • Primer premi consistent en un guardó d'autoria i 1.250 €.
 • Segon premi consistent en un guardó d'autoria i 1.000 €.
 • Tercer premi consistent en un guardó d'autoria i 750 €.

 

La dotació econòmica del premi haurà d’anar destinada a donar continuïtat a les actuacions objecte d’aquest premi.

El jurat tindrà la potestat d’atorgar, si ho creu convenient, un accèssit sense dotació econòmica.

El jurat pot decidir declarar deserts els premis, si considera que les candidatures no tenen el suficient nivell.

 

Sol·licitants

Podran optar al premi tots els centres educatius d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional, educació especial i llar d’infants de Catalunya, que hagin desenvolupat al llarg del curs escolar 2017-18 un projecte o una experiència pedagògica relacionats amb la producció agrària o l’alimentació ecològiques.

 

Termini de presentació

El termini de presentació és del 4 de juny al 16 de juliol del 2018.

 

Sol·licitud de participació

Quan s'obri el període de presentació de projectes caldrà:

a) Omplir les dades indicades en el formulari d'inscripció, que estarà disponible a partir del 4 de juny en aquesta web.

b) Adjuntar una memòria explicativa del projecte, experiència o material que haurà d’incloure (si s’escau) els següents apartats:

1.- Títol del projecte

2.- Dades del centre educatiu

3.- Dades de la persona de contacte

4.- Descripció

Incloure una breu explicació introductòria de la proposta que permeti tenir una visió global del seu conjunt.

4.1. Objectius

Els objectius han de ser concrets i el seu grau de consecució s’ha de poder valorar en l’apartat 6 (avaluació).

4.2. Agents implicats en el projecte (recursos humans i col·laboracions amb altres entitats)

Enumerar els agents implicats, explicant el paper que han jugat en el desenvolupament de la proposta. En aquest apartat s’han d’indicar també els grups d’alumnat que han participat.

4.3. Descripció de les activitats desenvolupades

Enumerar i descriure breument cada una de les activitats. Es recomana incloure alguna foto il·lustrativa.

 4.4. Recursos emprats (recursos materials i econòmics)

Enumerar i descriure els recursos materials, destacant si es treballa amb material reciclat o reutilitzat. Els recursos econòmics s’hauran de descriure en forma de pressupost.

 4.5. Continguts i competències que es treballen i relació amb les diferents àrees curriculars.

 Aquest apartat es pot abordar de formes diverses però es recomana fer-ho en forma de taula resum.

4.6. Valors que es desenvolupen

Enumerar els valors que es desenvolupen i descriure de quina manera concreta es treballen en les diferents activitats.

4.7. Descripció de com a partir de la proposta es fomenta el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica.

Descriure de quina manera es treballa el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica, ressaltant aquelles activitats en que es treballa de forma específica.

5.– Pla de comunicació i difusió

Descriure tots els mitjans de difusió que s’han utilitzat per divulgar la proposta tant dins com fora del centre. Incloure enllaços quan es tracti de pàgines web, blogs o notícies publicades en medis digitals.

6.- Avaluació (indicadors i resultats)

Es descriuran els indicadors utilitzats per avaluar la proposta i els resultats obtinguts respecte als objectius plantejats. En aquest apartat s’inclourà també la descripció de com s’ha avaluat el treball dels alumnes.

7.- Perspectives de futur

Descriure futures actuacions previstes a partir de la proposta realitzada.

8.- Annexes: qualsevol altre document que es consideri d’interès per la valoració de l’experiència. Els annexes han d’estar inclosos en el document de la memòria. Poden ser enllaços a documents disponibles en línia com vídeos, revistes, llibres digitals, blogs, presentació de diapositives, imatges, etc.

c) Format de presentació de la memòria. La memòria s’haurà de presentar en format PDF i haurà de tenir una mida màxima de 10 Mb.

d) Si la sol·licitud s’ha rebut correctament, en el termini màxim de 5 dies es rebrà un correu electrònic de confirmació, imprescindible per poder optar al premi. Per resoldre dubtes sobre la sol·licitud: Correu-e: cda@xtec.cat;  telèfon: 93 551 69 00 (Sr. Francesc Domingo, Departament d’Ensenyament).

 

Condicions de participació i drets de propietat intel·lectual

 • La participació als premis implica la cessió dels drets de fer servir el contingut del projecte per a tasques de difusió o formatives portades a terme per les entitats organitzadores.
 • Les fotografies incloses en les memòries hauran de poder ser publicades i utilitzades pels organitzadors o cedides a mitjans de comunicació per il·lustrar notícies referents al premi. També cal tenir en compte que les propostes es penjaran a internet i per tant les fotografies han de poder fer-se servir amb aquest fi.
 • En tots els casos els projectes han de ser originals.
 • El jurat pot decidir declarar desert el premi si considera que les candidatures no tenen suficient nivell.
 

Objectiu general del premi

L’objectiu del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica és el de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals, tant entre el propi alumnat del centre com també cap al conjunt de la comunitat educativa i el seu entorn en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

Criteris de valoració dels projectes

Els projectes, experiències o materials que es presentin a la convocatòria han d’encaixar amb l’objectiu general del premi, com a requisit imprescindible, i es valoraran en funció dels següents criteris:

CRITERI

DETALL DEL CRITERI

Innovació La proposta incorpora elements innovadors que la fan especialment adequada per aconseguir els objectius de la forma més holística i transversal possible.

Currículum

La proposta contribueix a desenvolupar les competències curriculars bàsiques establertes pel Departament d’Ensenyament.

Significació

Partint d’experiències properes, l’alumnat participa i s’implica en la proposta mitjançant un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge properes i el més significatives possibles, participant en la pròpia avaluació.
Comunicació Utilitza activitats de treball cooperatiu i de comunicació com a eines de construcció i avaluació dels aprenentatges i que permetin desenvolupar el pensament crític de l’alumnat.
Acció Les activitats de la proposta s’orienten cap a una acció transformadora, cercant l’obtenció d’un producte final o la incorporació de nous valors.
Projecció L’experiència incorpora elements i actuacions per aconseguir que els aprenentatges assolits tinguin projecció, estableix enllaços amb el món professional i personal i proporciona un servei a la comunitat.

Objectius Desenvolupament Sostenible

Les actuacions es troben en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 

Projectes que hi poden optar

Amb l’objectiu de premiar la tasca de promoció de l’agricultura i l’alimentació ecològica en l’entorn educatiu podran optar al premi qualsevol tipus de projecte, experiència o material que persegueixi aquest propòsit. Per tant, el premi està obert a una àmplia varietat de propostes:

 • Projectes de centre
 • Activitats concretes portades a terme dins del centre escolar ja siguin de recerca científica, artístiques, lingüístiques, etc.
 • Activitats festives o commemoratives organitzades pel centre
 • Treballs de recerca de Batxillerat
 • Actuacions de transformació dels espais escolars: patis, menjadors, aules, etc.
 • Reconeixement de la tasca d’una persona de la comunitat educativa o entitat en la promoció de l’agricultura i alimentació ecològica al centre
 • Material en format paper com quaderns de treball, fulletons, revistes, etc.
 • Material digital com activitats on-line, Apps, vídeos, etc.
 • Altres

En qualsevol dels casos, el premi serà atorgat al centre educatiu encara que el reconeixement pugui ser individual.

 

Acte de lliurement

En la present edició, el premi es lliurarà durant la setmana del 22 al 26 d’octubre del 2018 coincidint amb la celebració de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica. L’acte de lliurament tindrà lloc a l’Institut Montjuïc de Barcelona, guardonat amb el primer premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica el 2017.

Publicarem més detalls de l’esdeveniment en els pròxims mesos.

 

Calendari del premi

Termini de presentació de propostes: del 4 juny al 16 juliol de 2018

Deliberació i veredicte del jurat: del 14 setembre al 28 setembre de 2018

Comunicació del veredicte als centres: 1 d'octubre de 2018

Entrega dels premis: està previst que sigui el 28 d'octubre 2018

 

Composició i funcionament del jurat

El jurat estarà format per una persona representant en qualitat de vocal per cadascuna de les entitats organitzadores, més una persona en qualitat de vocal extern expert en la matèries relacionades amb l’objecte del premi, amb l’acord de la resta, concretament de la XESC (Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya). També formarà part del jurat una persona de l’Associació Vida Sana que actuarà de secretari/a, amb veu però sense vot.

El/la secretari/a del jurat lliurarà a tots els vocals, un cop acabat el termini de presentació de les candidatures, la informació corresponent a totes les candidatures presentades vàlides, per al seu coneixement i estudi.

En el termini de quinze dies des de la finalització del termini de presentació de les candidatures, el jurat es reunirà per deliberar i seleccionar els projectes premiats, així com l’accèssit, si és el cas. D’aquesta reunió s’aixecarà acta, en la que figurarà el resultat de les deliberacions i l’avaluació atorgada a totes les candidatures.

Un cop seleccionades les candidatures premiades, el/la secretari/a notificarà el resultat als centres premiats i se’ls convidarà a l’acte de lliurament.

 

Resultats de la 5ª edició (Any 2017)

Primer Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2017: Institut Montjuïc

L'acte de lliurament dels premis de la V edició es va fer Societat Cooperativa d'Ensenyament El Submarí Lila (El Milà), el dia 27 d'octubre de 2017.

En aquesta quinta edició van participar 31 centres de tot Catalunya i els resultats finals van ser:

Premiats:

 

Finalistes (per ordre alfabètic):

 

Resultats de la 4ª edició (Any 2016)

Primer Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2016: El Submarí Lila

L'acte de lliurament dels premis de la IV edició es va fer a l'Escola Can Besora, de Mollet del Vallès, el dia 12 de juliol de 2016.

En aquesta quarta edició van participar 21 centres de tot Catalunya i els resultats finals van ser:

Premiats:

 

Resultats de la 3ª edició (Any 2015)

Primer Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2015: Escola Can Besora

L’acte de lliurament es va realitzar el 9 de Maig de 2015 dins del marc de la Fira Biocultura, al Palau Sant Jordi de Barcelona.

En aquesta tercera edició van participar-hi un total de 24 escoles de tot Catalunya, i els resultats finals van ser:

Premiats:

 

Accèssit:

 

Finalistes (per ordre alfabètic):

 

Resultats de la 2ª edició (Any 2014)

Primer premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2014: EBM El Rial

L’acte de lliurament es va realitzar el 10 de Maig de 2014 dins del marc de la Fira Biocultura, al Palau Sant Jordi de Barcelona.

En aquesta segona edició van participar-hi un total de 33 escoles de tot Catalunya, i els resultats finals van ser els següents:

Premiats:

 

Accèssits:

 

Finalistes (per ordre alfabètic):

 

Resultats de la 1ª edició (Any 2013)

Primer premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2013: Escola Matagalls

El lliurament del premi l'efectua el seu president d’honor, que en aquesta primera edició va ser l’Honorable Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, senyor Josep Maria Pelegrí Aixut.

L’acte de lliurament es va realitzar el passat dia 27 d'abril de 2013, en el decurs de la Fira Biocultura de Barcelona.

En la primera edició del premi es van presentar 105 candidatures, i els resultats finals van ser els següents:

 Premiats:

 • Primer premi: ESCOLA MATAGALLS, amb el projecte “La terra ens nodreix: Som el que experimentem, plantem i mengem”.
 • Segon premi: ESCOLA PAÏSOS CATALANS, amb el projecte “L’hort, una aula oberta a l’exterior”.
 • Tercer premi: ESCOLA L’ERA DE DALT, amb el projecte “L’hort de l’Era”. 

 

Accèsits:

 • EBM El Bosquet
 • IES Pere Vives 

 

Finalistes:

 • Salesians de Ripoll
 • EBM La Barqueta
 • EBM Blancaneus
 • Col·legi Maristes de Girona
 • EBM El Pi
 • CEIP Alfes
 • CEIP El Corb
 • Escola Pia de Moià
 • CEIP Les Savines
 • Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues de Llobregat
 • CEIP Bernardí Tolrà IES Roquetes
 • EBM La Ginesta
 • CEIP Doctor Samaranch i Fina
 • CEE Les Aigües
 
Data d'actualització: 09.05.2018