Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica

Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica
Premi_EAAE_Vertical

 

Aquest premi s'adreça a tots els centres d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, educació professional, educació especial i llar d’infants de Catalunya, amb l'objectiu de reconèixer i incentivar els projectes i línies de treball que aquests realitzen en la promoció del coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i de les seves implicacions socials i ambientals, tant a nivell dels propis alumnes, com de la comunitat educativa en general.

Animats per aquest objectiu comú, l'Associació Vida Sana i la Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ensenyament i Territori i Sostenibilitat, creen aquest guardó, que ha de servir per apropar el treball de la pagesia i dels empresaris del sector agroalimentari a les noves generacions d'alumnes en formació, especialment la feina de totes aquelles persones que estan realitzant un esforç afegit pel que fa a la cura del medi ambient, com són els que treballen en el sector ecològic, pel seu innegable missatge pedagògic.

El premi neix amb la vocació de ser un aparador que permeti donar a conèixer les iniciatives i la bona feina que fan els centres educatius catalans, i posa de manifest la voluntat de donar suport a totes aquelles iniciatives orientades a promoure uns hàbits saludables i sostenibles en l’alimentació entre la infància i la joventut d’avui, que són els que demà decidiran quina alimentació volen i quins aliments trien.


Naturalesa del premi

S’atorgaran fins a un màxim de tres premis:

 • Primer premi consistent en un guardó d'autor i 1.250 €.
 • Segon premi consistent en un guardó d'autor i 1.000 €.
 • Tercer premi consistent en un guardó d'autor i 750 €.

 

La dotació econòmica del premi haurà d’anar destinada a donar continuïtat a les actuacions objecte d’aquest premi.

El jurat tindrà la potestat d’atorgar, si ho creu convenient, un accèssit sense dotació econòmica.

El jurat pot decidir declarar deserts els premis, si considera que les candidatures no tenen el suficient nivell.

 

Sol·licitants

Podran optar al premi tots els centres educatius d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, educació professional, educació especial i llar d’infants de Catalunya, que hagin desenvolupat al llarg de l'anterior curs escolar un projecte o una experiència pedagògica relacionats amb la producció agrària o l’alimentació ecològiques.

 

Termini de presentació

El termini de presentació de la IV edició va finalitzar el dimarts 31 de maig de 2016. En aquests moments no hi ha cap convocatòria activa.

 

1.- Sol·licitud de participació:

a) Quan la convocatòria estigui activa, omplir el formulari corresponent.
b) No es necessari presentar cap document ni còpia en paper, ni es poden enviar documents adjunts. Malgrat tot, per tal de poder valorar correctament els projectes, a la sol·licitud hi ha un apartat on es poden indicar enllaços on consultar el material complementari que es vulgui aportar: fotos, vídeos, presentacions, webs, etc. En el cas d’aportar fotografies, aquestes hauran de poder ser publicades i utilitzades pels organitzadors o cedides a mitjans de comunicació per il·lustrar notícies referents al premi.
c) Tots els camps són obligatoris i s’han d’omplir seguint les indicacions presents en cadascun d’ells.
d) Si la sol·licitud s’ha rebut correctament, en el termini màxim de 5 dies es rebrà un mail de confirmació, imprescindible per poder optar al premi. Telèfon de contacte per resoldre dubtes sobre la sol·licitud: 935 516 900. (Sra Clara Prades o Sr Francesc Domingo, Departament d’Ensenyament).

2.- Condicions de participació i drets de propietat intel·lectual

• La participació als premis implica la cessió dels drets de fer servir el contingut del projecte per a tasques de difusió o formatives, portades a terme per les entitats organitzadores.
• Els centres guanyadors hauran de fer arribar una memòria del projecte en un format que es pugui difondre als diferents webs de les administracions i entitats organitzadores del premi. Les fotografies incloses en la memòria hauran de poder ser publicades i utilitzades pels organitzadors o cedides a mitjans de comunicació per il·lustrar notícies referents al premi.
• En tots els casos els projectes han de ser originals.
• El jurat pot decidir declarar desert el premi si considera que les candidatures no tenen suficient nivell

3.- Objectiu general del premi

L’objectiu del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica és el de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya per promoure el coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològiques i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals, tant entre el propi alumnat del centre com també cap el conjunt de la comunitat educativa i el seu entorn.

4.- Criteris de valoració dels projectes

Els projectes que es presenten a la convocatòria han d’encaixar en aquest objectiu general, com a requisit imprescindible, i es valoraran en funció dels següents criteris:

CRITERI

DETALL DEL CRITERI

Innovació El projecte incorpora elements novedosos que el fan especialment adequat per aconseguir l’objectiu de la forma més holística i transversal possible.

Currículum                 

El projecte contribueix a desenvolupar les competències curriculars bàsiques establertes pel Departament d’Ensenyament.

Significació                 

Partint d’experiències properes, l’alumnat participa i s’implica en el projecte mitjançant un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge properes i el més significatives possibles, participant en la pròpia avaluació del projecte.
Comunicació Utilitza activitats de treball cooperatiu i de comunicació com a eines de construcció i avaluació dels aprenentatges i que permetin desenvolupar el pensament crític a l’alumnat.
Acció Les activitats del projecte s’orienten cap a una acció transformadora, cercant l’obtenció d’un producte final o la incorporació de nous valors.
Projecció El projecte incorpora elements i actuacions per aconseguir que els aprenentatges assolits tinguin projecció, estableix enllaços amb el món professional i personal i proporciona un servei a la comunitat.
 

Composició i funcionament del jurat

El jurat estarà format per un representant en qualitat de vocal per cadascuna de les entitats organitzadores, més un vocal extern expert en la matèries relacionades amb l’objecte del premi, amb l’acord de la resta, concretament de la XESC (Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya). També formarà part del jurat una persona de l’Associació Vida Sana que actuarà de secretari/a, amb veu però sense vot.

El/la secretari/a del jurat lliurarà a tots els vocals, un cop acabat el termini de presentació de les candidatures, la informació corresponent a totes les candidatures presentades vàlides, per al seu coneixement i estudi.

En el termini de quinze dies des de la finalització del termini de presentació de les candidatures, el jurat es reunirà per deliberar i seleccionar els projectes premiats, així com l’accèssit, si és el cas. D’aquesta reunió s’aixecarà acta, en la que figurarà el resultat de les deliberacions i l’avaluació atorgada a totes les candidatures.

Un cop seleccionades les candidatures premiades, el/la secretari/a notificarà el resultat als centres premiats i se’ls convidarà a l’acte de lliurament.

 

Resultats de la 4ª edició (Any 2016)

Primer Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2016: El Submarí Lila

L'acte de lliurament dels premis de la IV edició es va fer a l'Escola Can Besora, de Mollet del Vallès, el dia 12 de juliol de 2016.

En aquesta edició han participat 21 centres de tot Catalunya i els resultats finals han estat:

Premiats:

 

Resultats de la 3ª edició (Any 2015)

Primer Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2015: Escola Can Besora

L’acte de lliurament es va realitzar el 9 de Maig de 2015 dins del marc de la Fira Biocultura, al Palau Sant Jordi de Barcelona.

En aquesta tercera edició van participar-hi un total de 24 escoles de tot Catalunya, i els resultats finals van ser:

Premiats:

 

Accèssit:

 

Finalistes (per ordre alfabètic):

 

Resultats de la 2ª edició (Any 2014)

Primer premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2014: EBM El Rial

L’acte de lliurament es va realitzar el 10 de Maig de 2014 dins del marc de la Fira Biocultura, al Palau Sant Jordi de Barcelona.

En aquesta segona edició van participar-hi un total de 33 escoles de tot Catalunya, i els resultats finals van ser els següents:

Premiats:

 

Accèssits:

 

Finalistes (per ordre alfabètic):

 

Resultats de la 1ª edició (Any 2013)

Primer premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica 2013: Escola Matagalls

El lliurament del premi l'efectua el seu president d’honor, que en aquesta primera edició va ser l’Honorable Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, senyor Josep Maria Pelegrí Aixut.

L’acte de lliurament es va realitzar el passat dia 27 d'abril de 2013, en el decurs de la Fira Biocultura de Barcelona.

En la primera edició del premi es van presentar 105 candidatures, i els resultats finals van ser els següents:

 Premiats:

 • Primer premi: ESCOLA MATAGALLS, amb el projecte “La terra ens nodreix: Som el que experimentem, plantem i mengem”.
 • Segon premi: ESCOLA PAÏSOS CATALANS, amb el projecte “L’hort, una aula oberta a l’exterior”.
 • Tercer premi: ESCOLA L’ERA DE DALT, amb el projecte “L’hort de l’Era”. 

 

Accèsits:

 • EBM El Bosquet
 • IES Pere Vives 

 

Finalistes:

 • Salesians de Ripoll
 • EBM La Barqueta
 • EBM Blancaneus
 • Col·legi Maristes de Girona
 • EBM El Pi
 • CEIP Alfes
 • CEIP El Corb
 • Escola Pia de Moià
 • CEIP Les Savines
 • Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues de Llobregat
 • CEIP Bernardí Tolrà IES Roquetes
 • EBM La Ginesta
 • CEIP Doctor Samaranch i Fina
 • CEE Les Aigües
 
Data d'actualització: 13.07.2016